Ekspercki ranking Water City Index 2020 ocenił rozwój miast pod względem gospodarowania wodą. W kategorii  metropolie, Gdańsk zajął trzecie miejsce, plasując się na podium za Wrocławiem i Bydgoszczą. W ocenach cząstkowych dotyczących zabezpieczeń przed zagrożeniami zwyciężył. 

Dokonując oceny gospodarowania zasobami wodnymi autorzy rankingu brali pod uwagę cztery obszary:

  • Życie – bazujące m.in. na następujących wskaźnikach: cena i zużycie wody w mieście, cena i produkcja ścieków, gęstość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście czy wydatki realizowane przez miasta na gospodarkę ściekową i ochronę wód.
  • Zagrożenie – tj. udział powierzchni miasta w obszarze zagrożenia powodziowego, długość wałów przeciwpowodziowych w stosunku do powierzchni obszaru zagrożenia powodziowego w mieście, roczne opady w przeliczeniu na powierzchnię uszczelnioną, liczba awarii wodociągów w przeliczeniu na całkowitą długość sieci czy procent terenów biologicznie czynnych w obszarze miasta.
  • Gospodarka i biznes - był obliczany natomiast m.in. w oparciu o ceny i zużycie wody przez przemysł, liczbę przedsiębiorstw działających w branży transportu wodnego czy liczbę przekroczeń cieków wodnych (mostów) w stosunku do długości cieków w mieście.
  • Kultura i ludzie - był oparty na takich miernikach jak: długość linii brzegowej w mieście, procentowy udział wód powierzchniowych w powierzchni miasta.

- Musi się zmienić podejście do problemu wody – z reaktywnego na prospektywne (from response to preparedness). To pociąga za sobą transformację myślenia o wodzie w mieście i sposobu zorganizowania miasta jako złożonego systemu wodnego. Tylko w ten sposób można dokonać długofalowej adaptacji miasta do zmian klimatu, których cofnąć się nie da – podkreśla Jerzy Hausner, jeden z inicjatorów opracowania raportu.

BRĄZ I ZŁOTO

W rankingu osobno oceniano metropolie, miasta na prawach powiatu i miasta niebędące miastami na prawach powiatu do 20 tys. mieszkańców. Wśród metropolii Gdańsk znalazł się na trzecim miejscu, co ciekawe pierwsze przypadło mu w kategorii ZAGROŻENIE, obejmującej kwestie związane z powodziami, suszami, zagrożeniami sektorowymi, wodami opadowymi i aktywnością samorządu.

- Miejsce na podium w rankingu cieszy, bo to oznacza, że dobrze realizujemy politykę zarzadzania zasobami wodnymi – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Cieszy mnie jednak szczególnie, że niezależni eksperci wysoko ocenili politykę miasta związaną z umiejętnością zapobiegania powodziom. Przykładamy do tych kwestii dużą wagę. W tym celu regularnie przeprowadzamy ćwiczenia przeciwpowodziowe służb, a dzięki unijnemu dofinansowaniu w 2018 r. znacznie rozbudowaliśmy system monitoringu hydrologicznego i ostrzegania o zagrożeniu. Obecnie to największy system w Polsce- mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

GDAŃSKA POLITYKA RETENCJI MIEJSKIEJ

- Staramy się w Gdańsku znajdować dla wody przestrzeń, respektując ten żywioł, a jednocześnie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców oraz o równowagę ekologiczną. Dlatego łączymy rozwiązania hydrotechniczne z wielofunkcyjną zielenią, tworząc sprzyjającą rekreacji i bioróżnorodności niebiesko-zieloną infrastrukturę. W trosce o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w Gdańsku obowiązują jedne z najbardziej rygorystycznych zasad zagospodarowania wód opadowych dla działalności inwestycyjnej – już w planach zagospodarowania przestrzennego wpisywane są specjalne wymogi dotyczące retencji wód opadowych, które uszczegóławiamy w wydawanych przez warunkach technicznych. Jesteśmy też polskim liderem w zakładaniu obiektów małej retencji w tym w szczególności gruntowych ogrodów deszczowych- wyjaśnia Ryszard Gajewski Prezes Gdańskich Wód, spółki miejskiej odpowiedzialnej za utrzymanie miejskiego systemu odwodnieniowego.

SUSZE I ZASOBY WODY PITNEJ

Od 12 lat Gdańsk  rozbudowuje system monitoringu wód podziemnych – będących głównym źródłem wody pitnej. To wieloletni program badawczy, który pozwala na działania długofalowe – odpowiednie reakcje na ewentualne zagrożenie wód podziemnych ze względu na suszę czy działalność przemysłową lub rolniczą.

– Wiele trudu wkładamy w ochronę obszarów na których znajdują się ujęcia wodne. Te najbardziej znane i kojarzone dotyczą ujęć wodnych, znajdujących w się tzw. dolnym tarasie – w okolicach Parku Reagana oraz Czarnego Dworu. Dzięki wieloletniej działalności edukacyjnej, w ich ochronę zaangażowani są również sami mieszkańcy – mówi Aleksandra Dulkiewicz.

W celu zwiększenia retencji miasto zmienia standardy utrzymania istniejących terenów zieleni – od tego roku znacznie ograniczone zostało np. koszenie traw. Szacując ilość terenów, które objęła akcja przy każdym opadzie zmagazynowaliśmy dodatkowe 50 000 m3 wody czy li tyle ile mieści się np. w zbiorniku retencyjnym Jasień-  wyjaśnia Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

-We współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym -Państwowym Instytutem Badawczym powstają obecnie kwartalne raporty, które dostarczają bieżących informacji na temat poziomu hydrogeologicznego wód w obszarze głównych gdańskich ujęć wodnych. – Informacje te pozwolą na szybką reakcję taką np. okresowe zmniejszenie poboru wody w jednym miejscu, by zwiększyć je w innym. Pozwolą także na podjęcie odpowiednich decyzji inwestycyjnych jeśli chodzi o lokalizację odwiertów nowych studni ujęć wody. Wszystko to będzie możliwe jeśli zagrożenie rzeczywiście będzie realne – mówi Jacek Skarbek, prezes GIWK.

Water City Index powstał już po raz drugi. Raport przygotowali eksperci firmy Arcadis oraz pracownicy naukowi Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy współpracy Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Uniwersytetu Warszawskiego i dziennikarzy branżowych mediów. W badaniach ankietowych pomogli studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ocenę poprzedzały wywiady z pracownikami spółek komunalnych.