25 maja 2018 r., weszło w życie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a w szczególności informacje o celach i podstawach przetwarzania danych oraz o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a także o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Gdańskie Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, (80-601) Gdańsk, ul. prof. Andruszkiewicza 5.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na następujących podstawach:
  1. w celu prawidłowej realizacji zawartych przez Administratora umów tj. na podstawie art. 6 lit. b Rozporządzenia;
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c;
  3. w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e;
  4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – prawnie uzasadnionym interesem Administratora będzie m.in. ewentualne dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych lub obrona przed takimi roszczeniami;
  5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
   będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 3. W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa;
  2. Gmina Miasta Gdańska oraz podmioty zależne, w zakresie związanym z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  3. kontrahenci, z którymi współpracujemy, w zakresie związanym z realizacją zawartych umów;
  4. podmioty, z którymi współpracujemy, w zakresie związanym z wydawaniem warunków technicznych;
  5. podmioty, z którymi współpracujemy, w zakresie związanym z uzgadnianiem dokumentacji projektowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, albo w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, w sytuacji gdyprzesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.
 8. W toku przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.