Wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentóww Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Sygn. akt: ZP-9/PN/2020

Przetarg nieograniczony postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro