Zamawiający informuje, że SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania

pn. Renowacja odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Powstańców Warszawskich w Gdańsku

zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP: https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody