Przetarg nieograniczony ZP-1/PN/2020 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o. przy ul. Lastadia 2 i Lastadia 41