Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

„Dostawa wpustów i włazów do Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego”

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=37213133