Przetarg nieograniczony

Usługa czyszczenia separatorów na sieci kanalizacji deszczowej wraz z  wywozemi utylizacją odpadów dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

ZP-13/PN/2019

Zamawiający informuje, że SIWZ wraz z załacznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu,  dotyczące przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:  "Usługi sprzetowo-transportowe związane z ciśnieniowym czyszczeniem kanalizacji, wpustów ulicznych i studni rewizyjnych" zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP: https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody