Zgłoszenie rozpoczęcia inwestycji:

 1. Jeśli w zakresie wykonywanej inwestycji występują elementy miejskiej kanalizacji deszczowej bądź prace będą wykonywane w jej obrębie, Wykonawca musi zgłosić termin realizacji prac na druku dostępnym TUTAJ na 3-5 dni roboczych przed rozpoczęciem prac.
 2. Przekazanie placu budowy wykonawcy przez inwestora, musi odbyć się w obecności przedstawiciela Gdańskich Wód wraz ze sporządzeniem stosownego protokołu z załączeniem dokumentacji fotograficznej.
 3. Zgodę na zrzut wód budowlanych do sieci odwodnieniowej można uzyskać składając pisemne zapytanie do Gdańskich Wód, w którym zawarte będzie ilość wody m3/h, okres zrzutu oraz poglądową mapkę. Zrzut rozpocząć można dopiero po uzyskaniu i odebraniu uzgodnienia.
 4. W sytuacjach nadzwyczajnych (roboty naprawcze, usuwanie awarii) zgłoszenie musi wpłynąć najpóźniej w momencie przystąpienia do robót.
 • UWAGA!
  Wszystkie zgłoszenia muszą być złożone na druku stosowanym przez Gdańskie Wody, druki można pobrać TUTAJ. Zgłoszenia złożone na innym druku nie będą rozpatrywane.

 

Rodzaje odbiorów:

 1. Odbiory częściowe
 2. Odbiory techniczne
 3. Odbiory końcowe
 4. Odbiory pogwarancyjne
 5. Konsultacje techniczne

Odbiór częściowy

 1. Wykonawca zgłasza zamiar odbioru na druku TUTAJ poprzez dostarczenie wniosku do kancelarii osobiście, pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem.
 2. Brak odbioru częściowych elementów skutkować może koniecznością wykonania odkrywek na etapie odbiorów technicznych bądź przeprowadzenia monitoringu
 3. W przypadku nieodebrania zgłoszonego przez wykonawcę obiektu z przyczyn technicznych leżących po stronie zgłaszającego, każdy następny odbiór techniczny będzie płatny, co należy zgłosić na druku „Zlecenie Płatnego Odbioru”

Odbiór techniczny

 1. Wykonawca zgłasza zamiar odbioru technicznego na 5-7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru na druku TUTAJ stosowanym przez Gdańskie Wody. Do zgłoszenia Inwestor zobowiązany jest dołączyć dokumenty wyszczególnione na druku lub takie jakie będą wymagane przez inspektora spółki Gdańskie Wody
 2. Po weryfikacji dokumentów zgłaszający zostanie powiadomiony o terminie odbioru z 3-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku nieodebrania zgłoszonego przez wykonawcę obiektu z przyczyn technicznych leżących po stronie zgłaszającego, każdy następny odbiór techniczny będzie płatny, co należy zgłosić na druku TUTAJ.
 4. Odbiór techniczny nie stanowi podstawy do przekazania na rzecz miasta wykonanych sieci i urządzeń.
 • UWAGA!
  Zgłoszone do odbioru sieci i obiekty powinny być wyczyszczone a elementy ruchome przesmarowane. W przeciwnym razie odbiór nie zostanie rozpoczęty, a zgłaszający zostanie obciążony kosztami za dojazd pracowników Gdańskie Wody zgodnie z cennikiem zakładowym.

Odbiór końcowy (ostateczny)

 1. Wykonawca zgłasza odbiór ostateczny na 5-7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do ostatecznego odbioru jest dokonanie odbioru technicznego bez uwag.
 2. Zgłoszenie winno być dostarczone na druku spółki, dostępnym TUTAJ wraz z dokumentami wyszczególnionymi we wniosku lub takie jakie będą wymagane przez inspektora spółki Gdańskie Wody. Brak któregokolwiek z w/w dokumentów skutkować będzie nieprzystąpieniem do odbioru końcowego.
 3. Odbiór końcowy dokonuje Komisja wyznaczona przez Inwestora a odbierającym w imieniu Gminy Miasta Gdańska jest Wydział Gospodarki Komunalnej w obecności przedstawicieli Gdańskich Wód. Komisja dokonuje oceny na podstawie dostarczonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem.
 4. Dowody PT/OT muszą zostać dostarczone do 30 dni od daty odbioru końcowego. Opis przekazywanej sieci musi zawierać: nr posesji, nr działki, nazwę ulicy, zestawienie ilościowe wykonanych sieci (średnica i materiał) i rodzaju obiektu. Informacje podane w dowodach PT muszą być tożsame z informacjami przekazanymi na etapie odbiorów technicznych.
 5. Brak powyższych informacji w dowodach PT nie będzie potwierdzany przez Gdańskie Wody, co skutkować będzie obciążeniem inwestora eksploatacją przedmiotu odbioru.
 6. W przypadku nieodebrania przez Komisję zgłoszonego przez wykonawcę obiektu z przyczyn technicznych leżących po stronie zgłaszającego, każdy następny odbiór końcowy musi być poprzedzony nowym odbiorem technicznym, który będzie płatny, co należy zgłosić na druku Zlecenie płatnego odbioru .
 • WAŻNE!
  Jeżeli pomiędzy odbiorem technicznym a odbiorem końcowym mija 12 tygodni to odbioru należy dokonać ponownego ich czyszczenia, które musi być protokolarnie potwierdzone przez Kierownika Rejonu Eksploatacyjnego.

Odbiór pogwarancyjny

 • Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz wad uwidocznionych w czasie eksploatacji (w czasie trwania okresu gwarancji).Wady powstałe i uwidocznione w okresie gwarancyjnym muszą być przedstawione Inwestorowi w formie pisemnej przez Administratora. Odbiory pogwarancyjne zwołują przedstawiciele Inwestora i Administratora i dokonują w obecności Właściciela i Wykonawcy.
 • Konsultacje techniczne Wszystkie wezwania przedstawicieli Administratora na budowę, nie będące odbiorami są odpłatne. W takim przypadku wezwanie musi być złożone na piśmie w sekretariacie spółki Gdańskie Wody doręczone osobiście, pocztą, drogą elektroniczną lub faxem.

Konsultacje techniczne

 1. Każdorazowe wezwanie Administratora na budowę nie będące odbiorem jest płatne.
 2. Wezwanie takie zgłasza się pisemnie.
 • Wszelkich szczegółowych informacji udzielą inspektorzy nadzoru oraz kierownicy rejonów wskazani w odpowiedzi na zgłoszenie rozpoczęcia prac. Należy się z nimi skontaktować niezwłocznie po otrzymaniu pisma.