W celu uzyskania od spółki Gdańskie Wody uzgodnienia technicznego dla projektu zmiany sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na działce w Gdańsku należy:

 1. WYSTĄPIĆ O WARUNKI TECHNICZNE (działanie dobrowolne w przypadku domów jednorodzinnych)
  Nie są one potrzebne w przypadku realizacji zabudowy jednorodzinnej (o powierzchni  pojedynczej działki do 1000 m 2, gdy powierzchnia biologicznie czynna stanowi min. 30% całości) bez przyłącza –  Należy jednak uwzględnić ogólne wytyczne dot. wysokości opadu do zagospodarowania w obrębie własnej działki.
  Wniosek o wydanie warunków technicznych

Wydane przez Spółkę warunki techniczne będą zawierały między innymi:

- objętość opadu do zagospodarowania w zieleni retencyjnej lub zbiornikach na terenie inwestycji

- możliwości odprowadzenia wody nadmiarowej z inwestycji (ciek, urządzenie wodne, sieć kd, ziemia)

  • jak dobrać średnicę przyłącza do miejskiej sieci lub wylotu do wód lub urządzeń wodnych
  • jakie są wymagane parametry armatury odwodnieniowej

Wydanie warunków technicznych jest odpłatne - link do cennika

Warunki techniczne są ważne najczęściej 2 lata od dnia przygotowania. Można złożyć wniosek o ich przedłużenie na końcu terminu ważności – jednakże  nie zawsze mogą być przedłużone automatycznie. Możliwe jest otrzymanie przedłużonych warunków technicznych zawierających zmiany. Po upływie ważności wydanych warunków technicznych należy wystąpić ponownie o wydanie nowych.

 1. WYSTĄPIĆ O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
  Wniosek uzgodnienia dokumentacji 

  W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NALEŻY UWZGLĘDNIĆ:
  - ogólne warunki zagospodarowania wód opadowych na terenie gminy Miasta Gdańska i zapisy warunków technicznych
  - dodatkowe wytyczne wynikające z innych regulacji prawnych, zależnie od rodzaju inwestycji

UWAGA: W przypadku złożenia projektu do uzgodnienia bez wystąpienia o Warunki Techniczne, możliwe jest odmówienie uzgodnienia ze względu na niespełnienie szczegółowych założeń zagospodarowania wód opadowych.
Karta bilansu wód nieruchomości z przyłączem 
Lista weryfikacyjna zagospodarowania wód – listę wypełnia Spółka Gdańskie Wody.

Uzgadnienie dokumentacji projektowej jest odpłatne – link do cennika

Uzgodnienie dokumentacji projektowej jest ważne 2 lata od dnia uzgodnienia. Można złożyć wniosek o jego przedłużenie na końcu terminu ważności – jednakże uzgodnienie nie zawsze może być przedłużone automatycznie. Po upływie ważności wydanego Uzgodnienia należy wystąpić ponownie o nowe uzgodnienie. W przypadku pozyskania Pozwolenia na Budowę na podstawie uzgodnienia, przedłużenie uzgodnienia nie jest wymagane (Decyzja Pozwolenie na Budowę zamyka postępowanie administracyjne).

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA WYMAGAŃ GDAŃSKICH WÓD W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH

W ostatnich latach w Gdańsku odczuwalne są zmiany klimatu i ich skutki – szczegółowa analiza zmian klimatu na przestrzeni ostatnich dekad została zawarta w Miejskim Planie Adaptacji Gdańska do zmian Klimatu MPA uchwalonego przez Radę Miasta Gdańsk w sierpniu 2019 r. Od roku 2007 Spółka prowadzi ciągły monitoring opadów potwierdzający coraz większą dynamikę zmian klimatu. (źródło: https://www.gdansk.pl/download/2018-11/117491.pdf). Najważniejsze trendy dotyczące opadów atmosferycznych pokazują wzrost okresów suszy, wzrost liczby epizodów opadowych o charakterze nawalnym oraz wzrost opadów deszczu w okresie zimowym  stabilne utrzymanie średniego poziomu opadów w roku.

Procesy hydrologiczne wynikające z wystąpienia opadu atmosferycznego mają w zlewni niepowtarzalny przebieg. W ogólnym przypadku opad atmosferyczny jest źródłem procesów transpiracji roślin, parowania, zwiększenia uwilgotnienia powierzchni gruntu, infiltracji, retencji powierzchniowej oraz odpływu. Udział wymienionych procesów jest jednak różny w zależności od charakterystyki czasowo-przestrzennej poszczególnych epizodów opadowych. Podstawową zasadą powinno być takie planowanie inwestycji, aby w jak najmniejszym stopniu zmienić naturalne procesy obiegu wody w przyrodzie i zatrzymywać wodę opadową w miejscu wystąpienia opadu przy zabezpieczeniu bezpiecznego odbioru wód nadmiarowych

Zagospodarowywanie wody opadowej z punktu widzenia przyjętej przez miasto Gdańsk polityki adaptacji do zmian klimatu opiera się o system wykorzystania wód opadowych w zieleni miejskiej - tzw. Zieloną Infrastrukturę, którą rozumie się jako sumę systemu przyrodniczego miasta, obiektów wodnych oraz infrastruktury szarej uzupełnionej o zieleń.

Zagospodarowując wody opadowe w Gdańsku NALEŻY:

 • przestrzegać uwarunkowań prawnych zagospodarowywania wód opadowych zapisanych w obowiązujących normach prawnych (ustawy: Prawo wodne, Prawo budowlane, o drogach publicznych i innych związanych z zagospodarowywaniem wód opadowych wraz z towarzyszącymi im rozporządzeniami) oraz mieć na względzie powiązane normy techniczne.
 • minimalizować wprowadzone w roku 2018 ustawą Prawo wodne usługi wodne skutkujące opłatami ponoszonymi przez właścicieli urządzeń wodnych, odprowadzających wody opadowe i roztopowe do wód– to istotne źródło obciążenia budżetu gminy miasta Gdańsk i mieszkańców
 • w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejące obniżenia i zagłębienia terenu często pozostające terenem podmokłym jako naturalne obiekty retencji wód opadowych i roztopowych
 • Zapewnić powolne opróżnianie się systemu zagospodarowania wód opadowych przed kolejnym opadem (wody nadmiarowe obniżające pojemność retencyjną niecki).
 • Zapewnić odbiór wód nadmiarowych do sieci kd, wód, urządzeń wodnych lub do ziemi.

ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURA

Z uwagi na konieczność adaptacji miasta do zmian klimatu (częstsze powodzie i susze) w składanych projektach w zależności od warunków terenowych wymagamy różnych elementów składających się na system powierzchniowej retencji miejskiej tzw. SPRIM. Jest to zgodne z Miejskim Planem Adaptacji Gdańska do zmian Klimatu MPA.

Na SPRIM składa się:

 • retencja uliczna – odwodnienie dróg nie tylko poprzez wpusty uliczne, ale również (gdzie to możliwe) poprzez zieleń retencyjną (zaniżenia zieleni względem powierzchni uszczelnionych, niecki, ogrody deszczowe lub muldy w terenie zielonym) z przelewem nadmiarowym
 • zieleń miejska - np. parki, skwery, łąki. Obiekty te powinny w całości zagospodarowywać wodę opadową w miejscu wystąpienia opadu oraz w miarę mozliwosci przejmować dodatkowe spływy z terenów ciążących. ;
 • retencja przydomowa – np. zbilansowanie spływu z nawierzchni uszczelnionych terenów zabudowy jednorodzinnej i osiedli w odniesieniu do pierwotnego terenu w formie naturalnej i zagospodarowane np. w nieckach terenowych, ogrodach deszczowych lub dachach zielonych z roślinnością intensywną lub ekstensywną. Każda nieruchomość powinna zagospodarowywać wody opadowe na własnym terenie – w pierwszej kolejności wody te powinny nawadniać zieleń retencyjną, zbiorniki podziemne są również dopuszczone. Nie jest zalecane dodatkowe doszczelnianie obiektów zieleni retencyjnej. Takie zagospodarowanie wykazywane jest w karcie bilansu wód (patrz: wystąpienie o uzgodnienie)
 • retencja terenowa - suche zbiorniki lub parki retencyjne, naturalne mokradła oraz dostosowane do zagospodarowania terenu obniżone tereny zielone z przygotowaniem do okresowych podtopień jak ogrody deszczowe, płytkie muldy i niecki trawiaste. Należy unikać dodatkowego doszczelniania takich obiektów. Obiekty retencji terenowej poza zagospodarowaniem „własnych wód opadowych” mają na celu zbieranie nadmiaru wód z nieruchomości, osiedli czy dzielnic położonych w zlewni.

retencja zbiornikowa – duże zbiorniki retencyjne, głównie jako budowle hydrotechniczne pomiędzy osiedlami i dzielnicami - ostatnia linia obrony przed powodziami poprzez zatrzymanie tzw. wody 100-letniej w zbiorniku

OTWARTY I ZAMKNIĘTY SYSTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zagospodarowanie wody opadowej w systemie miejskim obejmuje:

Rozwiązania naturalne i techniczne obiektów tworzących System Powierzchniowej Retencji Miejskiej SPRIM obejmują:

 • OTWARTY SYSTEM ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH opierający się na śródlądowych wodach płynących i urządzeniach wodnych pełniących rolę publicznej infrastruktury regulacji stosunków wodnych (np. rowy, kanały, potoki, zbiorniki retencyjne na śródlądowych wodach płynących i rowach). Cechą charakterystyczną jest ciągły ustabilizowany transport wody zgodnie ze spadkami terenu.
 • OTWARTY SYSTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ - , system połączonych ze sobą obiektów, których celem jest wprowadzenie wody opadowej do zieleni nawodnienie zieleni (zieleń retencyjna), zwiększenie uwilgotnienia gleby i podglebia oraz skierowanie nadmiaru wód do urządzeń wodnych lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej. Obiekty te powinny zachowywać naturalne procesy przepływu wód i co do zasady nie kształtują zasobów wodnych, jednak w przypadku specyficznych rozwiązań mogą zawierać urządzenia wodne lub wręcz stawać się takimi urządzeniami.
 • ZAMKNIĘTY SYSTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ z towarzyszącymi obiektami (np. wpusty, rurociągi, studzienki, zbiorniki wyrównujące przepływ) wraz z wylotami wód opadowych do wód, ziemi lub urządzeń wodnych.

W zakresie projektowania kanalizacji deszczowej należy dążyć do zagospodarowywania wody opadowej w pierwszej kolejności w terenie zieleni w otwartych systemach kanalizacji deszczowej, dopuszczając zbiorniki zamknięte przy braku innych racjonalnych możliwości, z zapewnieniem odbioru nadmiaru wód poprzez urządzenia wodne lub zamknięty system kanalizacji deszczowej.

Zbiorniki retencyjne (będące budowlami hydrotechnicznymi) to zarówno preferowane zbiorniki półsuche (mokre z częścią suchą) oraz suche, jak i zbiorniki mokre. Zbiorniki mokre oraz półsuche należy projektować tak, aby stanowiły wielofunkcyjny obszar retencyjny o dodatkowych funkcjach np. przyrodniczych, rekreacyjnych, dydaktycznych. Zbiorniki suche, wypełniane wodą tylko w czasie intensywnych opadów, powinny w jak najmniejszym stopniu ingerować w naturalne otoczenie.

Wytyczne szczegółowe do projektowania

Warunki techniczne

 • należy wypełnić wniosek : Wniosek o wydanie warunków technicznych 
 • załącznik graficzny powinien umożliwić zlokalizowanie zakresu opisanego we wniosku z ewentualnym oznaczeniem kluczowych założeń koncepcji projektowej
 • wniosek (w wersji PDF) z załącznikiem należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną.
 • Istnieją przypadki, w których przebiegająca w pobliżu sieć kanalizacji deszczowej nie należy do miasta – taka sieć nie zostanie wskazana w warunkach technicznych jako odbiornik docelowy lub zostanie wskazana z uwagą pozyskania zgody przyłączenia się na warunkach właściciela.

Uwzględnienie warunków technicznych oraz wytycznych dodatkowych

 • Zapisane indywidualne wymagania w wydanych Warunkach Technicznych są nadrzędne w przypadku rozbieżności z innymi wytycznymi podanymi na tej stronie.
 • Na terenie Gminy Miasta Gdańska preferuje się otwarty system kanalizacji deszczowej uzupełniony w miarę potrzeb o zbiorniki retencyjne i system zamknięty z koniecznymi urządzeniami odprowadzajacymi wody do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, wód, urządzeń wodnych lub ziemi.–

ZAGOSPODAROWANIE WODY OPADOWEJ W OBRĘBIE BUDYNKU, ZESPOŁU BUDYNKÓW, PARKINGU, DRÓG WEWNĘTRZNYCH, OSIEDLA Z PODŁĄCZENIEM DO MIEJSKIEGO SYSTEMU ODWADNIAJĄCEGO (Miejska kanalizacja deszczowa, cieki, rowy przepływowe, zbiorniki retencyjne)  

Należy przewidzieć objętość obiektów retencyjnych odpowiadającą sumie opadu 30 mm (co odpowiada opadowi o czasie trwania 45 min i prawdopodobieństwie wystąpienia 10% - czas powtarzania c=10 lat), który spada na teren inwestycji wraz ze zlewnią ciążącą.

ZAGOSPODAROWANIE WODY OPADOWEJ W OBRĘBIE BUDYNKU, ZESPOŁU BUDYNKÓW, PARKINGU, DRÓG WEWNĘTRZNYCH, OSIEDLA NIEPODŁĄCZONEJ DO MIEJSKIEGO SYSTEMU ODWADNIAJĄCEGO ORAZ W ZLEWNIACH TRUDNYCH W KTÓRYCH ISTNIEJĄ TRUDNOŚCI W BEZPIECZNYM ODPROWADZENIU WÓD OPADOWYCH (np. Zlewnie odwadniane mechaniczne) 

Należy przewidzieć objętość obiektów retencyjnych odpowiadającą sumie opadu 60 mm (co odpowiada opadowi o czasie trwania 16 godz. i prawdopodobieństwie wystąpienia 10% - czas powtarzania c=10 lat), który spada na teren inwestycji. W zależności od przyjętego indywidualnego sposobu odprowadzania wód nadmiarowych wymogi mogą być obniżone. W takim przypadku mogą zostać wydane wytyczne zamiast warunków technicznych z indywidualnym podejściem w zależności od lokalizacji.

ZAGOSPODAROWANIE WODY OPADOWEJ W PRZEBUDOWYWANEJ DRODZE PUBLICZNEJ JAK I REALIZOWANYCH NOWYCH UKŁADACH DROGOWYCH

Należy dążyć do zagospodarowania 30 mm opadu w systemach zielonej retencji. Wszędzie, gdzie jest to możliwe bez szkody dla odwodnienia jezdni, należy skierować odpływ na teren zieleni z ujęciem przelewu nadmiarowego do kanalizacji deszczowej. W przypadku braku możliwości odbioru nadmiaru wody do systemu miejskiego, zostanie wskazany w Warunkach Technicznych poziom  koniecznego opadu do zagospodarowania i inne sposoby odprowadzania wód nadmiarowych.

ZASTOSOWANIE DO ZAGOSPODAROWANIA WODY SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW PODZIEMNYCH  Zaleca się przewidzieć wymiary uwzględniające współczynnik bezpieczeństwa 2. Zaleca się stosować zbiorniki z grawitacyjnym opróżnianiem do otwartego systemu kanalizacji deszczowej, zieleni retencyjnej lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej.

W przypadku zbiorników, które są obarczone największym ryzykiem niekontrolowanych wylań wody deszczowej i roztopowej - zwłaszcza w przypadku mechanicznego opróżniania lub braku przelewu do systemu miejskiego, zaleca się wyposażenie w system ostrzegania przed przepełnieniem.

RETENCJA PRZYDOMOWA
Zagospodarowana powinna zostać woda opadowa o częstości pojawiania się raz na co najmniej 10 lat (co najmniej 30 lat w przypadku zamieszkałych kondygnacji podziemnych) – zalecenia normy EN-752:2017;

Należy wziąć pod uwagę, że zgoda wodnoprawna nie powinna być wymagana dla obiektów małej retencji, które nie zawierają lub nie są urządzeniami wodnymi np. m. Dotyczy to m.in. przypadków gdy nieckę tworzą utwory rodzime (bez warstw wspomagających infiltrację) z zachowaniem naturalnego systemu krążenia wód. Poza zabudową jednorodzinną bez usług posiadającą korzystne warunki zagospodarowania wody na terenie, nie dopuszczamy zagospodarowania wód opadowych bez zapewnienia bezpiecznego odprowadzania wód nadmiarowych.

Należy wziąć pod uwagę, że zgoda wodnoprawna może być wymagana, gdy obiekty małej retencji posiadają urządzenia wodne (np. Wyloty do wód, urządzeń wodnych, ziemi) lub zostaną zakwalifikowane jako urządzenia wodne (np. Dominująca infiltracja wód, zwiększona infiltracja w porównaniu do warunków naturalnych) - kształtują zasoby wodne.

RETENCJA ZBIORNIKOWA (WG SPRIM)

To głównie budowle hydrotechniczne klasy IV. Zagospodarowana powinna zostać woda opadowa o częstości pojawiania się raz na co najmniej 100 lat – wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz. U. z r. 2007 nr 86 poz. 579.

Charakterystyki opadowe będące podstawą oszacowań hydrologicznych w projektowaniu elementów systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie gminy miasta Gdańsk należy przyjmować zgodnie z wytycznymi hydrologicznymi (należy zapoznać się z dokumentem: Obliczenia hydrologiczne ).

W przypadku zagospodarowania wody opadowej należy sprawdzić, czy spełnione są wytyczne w zakresie przepustowości sieci kanalizacji deszczowej (należy zapoznać się z: Wytyczne dla k.d. );

Dodatkowe informacje dotyczące obiektów retencyjnych zawarte są w: Wytyczne do projektowania zbiorników retencyjnych Otwarta sieć k.d  oraz Ogród deszczowy w 5 krokach ;

 

Uzgodnienie dokumentacji projektowej

 

Weryfikacja dot. czytelności i zgodności z Warunkami Technicznymi założeń projektowych zagospodarowania wód opadowych odbywa się na podstawie listy weryfikacyjnej (wypełnia pracownik spółki Gdańskie Wody, w przypadku uwag – lista odsyłana jest do wnioskodawcy z prośbą o korektę konkretnego zakresu).

Do dokumentacji projektowej należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz: bilans wymaganej objętości retencyjnej nieruchomości podłączonej lub niepodłączonej do miejskiego systemu ( Karta bilansu wód nieruchomości z przyłączem  , ). Jeżeli obliczenia załączone w projekcie przedstawiają szczegółowe powierzchnie całej działki oraz współczynniki spływu wszystkich nawierzchni i zestawiają odpowiednik nawierzchni uszczelnionych i innych do wymaganej objętości zagospodarowania wody w nieruchomości , wówczas w bilansie można wypełnić tylko podsumowane objętości wymaganych i zaprojektowanych.

1) Budynek jednorodzinny podłączony lub niepodłączony do systemu odwadniającego

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany Wniosek uzgodnienia dokumentacji 
 • obliczenia tj. bilans wymaganej objętości retencyjnej nieruchomości podłączonej lub niepodłączonej do miejskiego systemu ( Karta bilansu wód nieruchomości z przyłączem  , )
 • dokumentacja projektowa zawierająca:

  1. Warunki Techniczne - w przypadku, kiedy inwestor chciałby przyłączyć się do systemu odwadniającego, w takim przypadku powinno się wystąpić o warunki techniczne odpowiednio wcześniej

Nie są one konieczne w przypadku realizacji zabudowy jednorodzinnej (o powierzchni  pojedynczej działki do 1000 m 2, gdy powierzchnia biologicznie czynna stanowi min. 30% całości) bez przyłącza - pod warunkiem uwzględnienia wytycznych dot. wysokości opadu do zagospodarowania w obrębie własnej działki.

2. Projekt zagospodarowania terenu PZT zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2022 poz.1679 ze zm.) + podstawowe elementy retencji terenowej (np. lokalizacja obiektów zieleni retencyjnej, niecki, zbiornika i charakterystyczne rzędne), umożliwiający ocenę kierunków naturalnych i projektowanych spływów wód z powierzchni utwardzonych do obiektów retencyjnych.

3. Dobór przyłącza dla wód nadmiarowych wskazujący dopuszczony zrzut do odbiornika (do systemu odwadniającego).

4. Przekroje obiektów małej retencji zlokalizowanych w miejscach mogących mieć wpływ na nieruchomości przyległe.

Podpisany wniosek i 2 egz. dokumentacji projektowej należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny spółki lub zeskanować i wraz z załącznikami przesłać w wersji PDF na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • UWAGA!
  W przypadku złożenia wniosku z dokumentacją w wersji PDF po weryfikacji i informacji o braku uwag lub przesłaniu uzupełnień do uwag należy dostarczyć wydrukowany egzemplarz do opieczętowania.

Uzgodnienie:

      • Opieczętowany PZT. Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w archiwum spółki Gdańskie Wody; drugi jest do odbioru po dokonaniu opłaty.
    • UWAGA! 
     Gdańskie Wody nie wymagają uzgodnienia branżowego dla zabudowy jednorodzinnej (powierzchnia działki do 1000m2, gdy powierzchnia biologicznie czynna stanowi min. 30% powierzchni działki) w przypadku, gdy zagospodarowanie wód opadowych ogranicza się wyłącznie do granic działki inwestora (bez przyłącza do systemu odwadniającego) w formie zieleni retencyjnej wykonanej w zagłębieniu terenu, do którego spływ wód odbywa się powierzchniowo lub rurami spustowymi i odwodnieniem liniowym poprzez naturalne ukształtowanie terenu lub do lokalnych posesyjnych zbiorników podziemnych. 
     O konieczności uzgodnienia projektu budowlanego ze względu na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w takich przypadkach ostatecznie decyduje organ architektoniczno-budowlany.

    • UWAGA!
     Za realizację przyjętych rozwiązań dotyczących zagospodarowania wód odpowiada inwestor. Każda zmiana zagospodarowania terenu skutkująca zmianą objętości obiektów retencyjnych jest traktowana przez Gdańskie Wody jako zmiana istotna wymagająca uzgodnienia.
    • UWAGA!
     W przypadku otrzymania uwag złożonej dokumentacji należy odnieść się do nich w ciągu 30 dni. W przeciwnym razie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

2) Budynek wielorodzinny / zespół budynków / obiekt przemysłowy / parking

Wymagane dokumenty:

 • Wydane Warunki Techniczne (WT).
 • Projekt instalacyjny z włączeniem do sieci kanalizacji deszczowej, lub cieku, urządzenia wodnego lub ziemi, zawierający:
  • opis działania systemu spełniający wytyczne dla miejskiego standardu sieci kanalizacji deszczowej i wylotów do cieku, rowu lub innego powierzchniowego urządzenia wodnego ( Wytyczne dla k.d. )
  • analizę mikrozlewni dla zakresu opracowania
  • konstrukcję wylotu do cieku, urządzenia wodnego lub ziemi
  • obliczenia hydrologiczne
  • dobór przyłącza/urządzenia wykazujący dopuszczony zrzut do odbiornika
  • projekt zagospodarowania terenu (PZT) zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( DZ.U.2022 poz 1679 ze zm.) z wrysowanymi obiektami retencyjnymi z rzędnymi umożliwiającymi ocenę kierunków naturalnych i projektowanych spływów wód z powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych do obiektów retencyjnych oraz (jeśli dotyczy) przyłącza do sieci miejskiej.

Podpisany wniosek i 2 egz. dokumentacji projektowej należy przesłać pocztą elektroniczną (wersja PDF)  na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Szczegółowa zawartość PZT, którą weryfikujemy zgodnie z WT i obliczeniami:

         • lokalizację obiektów zagospodarowania wód opadowych (obiekty zieleni retencyjnej, zbiorniki) z opisem objętości retencyjnej;
         • kształt obiektów małej retencji;
         • rzędne terenu projektowanego w charakterystycznych miejscach mikrozlewni, umożliwiające ocenę kierunków naturalnych i wymuszonych przepływów wód ocenę przyjętych założeń;
         • rzeczywisty rzut koron drzew istniejących w pobliżu projektowanych obiektów małej retencji mogących wpływać na kształtowanie terenu;
         • podział całego PZT na mikrozlewnie tzn. niezależne obszary spływu powierzchniowego do obiektów małej retencji z opisem pola powierzchni w zależności dla różnego uszczelnienia oraz legendę w zakresie zagospodarowania wód. Należy pamiętać o uwzględnieniu rzeczywistego obszaru spływu wód również spoza terenu inwestycji. ;
         • bilans ilości wód do zagospodarowania w małej retencji z wyróżnieniem charakterystycznych danych mikrozlewni oraz obiektów retencji, w których zagospodarowana będzie woda;
         • przelewy nadmiarowe z opisem działania przelewu wraz z podaniem rzędnych ;
         • przekroje charakterystyczne zastosowanych rodzajów obiektów zagospodarowania wód opadowych  ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zlokalizowanych przy granicy nieruchomości;
         • opis działania zaprojektowanego systemu zagospodarowania wód oraz (jeśli dotyczy) przyłącza do sieci miejskiej.
         • UWAGA!
          Dopuszczamy złożenie dwóch plansz zbiorczych (PZT zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz dla poprawienia czytelności PZW tj. Projekt Zagospodarowania Wód). W takim przypadku na PZT powinna się pojawić informacja o przyłączu, ogólnej zaprojektowanej objętości retencyjnej obiektów rozproszonych oraz zapis odniesienia do szczegółów zawartych na rysunku PZW.
         • UWAGA

Nie weryfikujemy konstrukcji technicznych obiektów pozostających w eksploatacji zarządcy nieruchomości,  Projektant ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zarówno w zakresie prawidłowego działania jak i deklarowanej objętości retencyjnej.

Nie weryfikujemy rozwiązań odwodnienia terenu nieruchomości do posesyjnych obiektów retencyjnych.

Przed projektowaniem należy pozyskać pełną wiedzę o stosunkach wodnych panujących na nieruchomości. Zwracamy uwagę na możliwość wystepowania niezinwentaryzowanych systemów drenarskich, okresowo płytko występujących wód gruntowych, obszarów zewnętrznych spływu na teren nieruchomości, uprzywilejowanych ścieżek spływu wód powierzchniowych czy innych okoliczności ujętych w danych hydrologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych.  


Uzgodnienie:

     • Opieczętowany PZT i/lub uzgodnienie osobnym pismem. Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w archiwum Gdańskich Wód (okres przechowywania – 5 lat); drugi projektant może  odebrać po dokonaniu opłaty.
     • UWAGA!
      Za realizację przyjętych rozwiązań dotyczących zagospodarowania wód odpowiada inwestor. Każda zmiana zagospodarowania terenu skutkująca zmianą objętości obiektów retencyjnych jest traktowana przez Gdańskie Wody jako zmiana istotna i wymaga uzgodnienia.

     • UWAGA!
      W przypadku otrzymania uwag do dokumentacji należy  odnieść się do nich w ciągu 30 dni. W przeciwnym razie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.