Ze względu na specyficzne położenie geograficzne, jak i spowodowaną zmianami klimatu intensyfikację anomalii pogodowych, Gdańsk jest szczególnie narażony na występowanie powodzi.

Ryzyko wiąże się przede wszystkim z ekstremalnymi opadami deszczu. Najbardziej gwałtowne są powodzie wywołane deszczami nawalnymi (tzw. „oberwanie chmury”). Mają zwykle krótkotrwały, ale gwałtowny przebieg, a ich skutki na terenach zurbanizowanych są zawsze katastrofalne ze względu na niespodziewany charakter zdarzenia.

Nasze miasto cechuje się bardzo silną (jedną z największych w Polsce) zmiennością przestrzenną opadu. Niemal w każdej zlewni gdańskich potoków ten sam epizod opadowy potrafi przebiegać zupełnie inaczej.

 

Czynniki ryzyka powodziowego:

  • 3 strefy wysokościowe – od terenów depresyjnych po wysoczyznę
  • duże nachylenie stoków = duże i szybkie odpływy na dolny taras miasta
  • gęsta sieć różnej wielkości dolin erozyjnych
  • liczne potoki o charakterze górskim, napotykające bariery w postaci dróg i linii kolejowych
  • wpływ stanu morza na odbiorniki wód
  • tereny zagrożone osuwaniem się

 

Od 2001 r. pojemność retencyjna Gdańska zwiększyła się ponad 5-krotnie.

Podstawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta jest sieć 52 (kolejne w fazie projektowej) zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ok. 700 000 m3, zlokalizowanych kaskadowo na potokach, co tworzy niespotykany w innych polskich miastach system. Odwodnienie zapewnia też ponad 20 000 studni i 18 000 wpustów ulicznych, 317 km potoków i rowów, 751 km sieci kanalizacji deszczowej i 15 km wałów przeciwpowodziowych. 

Ważnym elementem strategii kompleksowego zarządzania wodą opadową w Gdańsku są obiekty małej retencji, które naśladują naturę w gromadzeniu, oczyszczaniu i opóźnianiu spływu deszczówki. Ochronę przeciwpowodziową wspiera system monitoringu hydrologicznego – jeden z najbardziej rozbudowanych w kraju (90 punktów pomiarowych, 25 automatycznych stacji opadowych i ponad 70 stacji pomiarów stanu wody w zbiornikach retencyjnych oraz ciekach).

 

5 głównych kierunków zagospodarowania wód opadowych w Gdańsku

5 głównych kierunków zagospodarowania wód opadowych w Gdańsku to retencja zbiornikowa, terenowa, uliczna, przydomowa i zieleń miejska. Tworzą błękitno-zieloną infrastrukturę miasta, wspierającą adaptację do zmian klimatu – tak jak 5 idealnie pasujących do siebie palców dłoni tworzy nieprzepuszczalną strukturę.

Zagospodarowanie wód opadowych w Gdańsku