Gdańskie Wody Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gdańskie Wody.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z:

 • standardami Word Wide Web Consortium (W3C) w zakresie HTML 5, WCAG 2.0 (poziom AA) oraz Section 508
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247). 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Chojnacki.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 512 496 323

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gdańskie Wody Sp. z o.o.
 • Adres: Gdańskie Wody Sp. z o.o.
 • ul. Kaczeńce 31
 • 80-614 Gdańsk
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 58 32 33 400

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku.

 1. Siedziba Gdańskich Wód Sp. z o.o. znajduje się w Gdańsku, w budynku przy ul. Kaczeńce 31. Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne. Do budynku prowadzą trzy wejścia z poziomu terenu – jedno od strony parkingu oraz dwa wejścia po bokach budynku.
 2. Otoczenie zewnętrzne budynku nie posiada tyflografiki ani systemu naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Wejście do siedziby Spółki znajduje się na wprost od strony parkingu.
 4. Po prawej stronie od wejścia znajduje się miejsce obsługi klienta, pozbawione barier architektonicznych
 5. Pomieszczenia Spółki znajdują się na dwóch kondygnacjach.
 6. Sekretariat Spółki zlokalizowany jest pierwszym piętrze budynku.
 7. Informacji na temat rozkładu pomieszczeń udzielają pracownicy ochrony w recepcji na parterze budynku.
 8. Brak toalet dostosowanych dla osób ze specjalnymi potrzebami.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. W budynku nie ma wypukłych map/mapek tyflograficznych/ ułatwiających osobom niewidomym orientację w przestrzeni.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 1. W przestrzeniach komunikacyjnych w budynku występują pionowe bariery architektoniczne. Korytarze są na dwóch poziomach. Komunikacja pionowa odbywa się z wykorzystaniem schodów. Jedna klatka schodowa zlokalizowana jest na prawo od głównego wejścia do budynku. Dwie pozostałe klatki schodowe znajdują się przy wejściach zlokalizowanych w bocznych skrzydłach budynku.
 2. W budynku nie ma wind.

Wyposażenie wspomagające

W Sekretariacie Spółki zainstalowano pętlę indukcyjną, z możliwością przeniesienia jej do innego pomieszczenia, w zależności od potrzeb.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Przed budyniem zlokalizowane są ogólnodostępne miejsca postojowe.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, z zastrzeżeniem posiadania przez psa aktualnych szczepień.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Podczas wizyty w Spółce możliwe jest skorzystanie z usługi wideotłumaczenia – możliwość zdalnego skorzystania z tłumacza języka migowego podczas obsługi w sekretariacie i w innych Działach

Inne informacje

 1. Budynek położony jest przy ul. Kaczeńce 31. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd z innych części miasta zarówno komunikacją miejską (tramwaj, autobus), jak i własnym środkiem transportu.
 2. Dojazd liniami autobusowymi numer 111, 158, 258 - przystanek Kaczeńce oraz tramwajami numer 8 i 9 – przystanek Kaczeńce. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego i tramwajowego wynosi około 100 m. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie Zarządu Transportu Miejskiego
 3. Na wniosek osoby z niepełnosprawnością zapewniona zostaje pomoc/asysta pracownika Gdańskich Wód Sp. z o.o. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Gdańskich Wód Sp. z o.o.  telefonicznie pod nr tel. 58 32 33 400 lub mailowo przesyłając informację na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.