Przetarg nieograniczony ZP-10/PN/2020

Zamawiający informuje, że SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 20.03.06 dla Gdańskie Wody sp. z o.o. zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP: https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody