Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

„Odtworzenie warstwy asfaltowej bitumicznej z asfaltu lanego po robotach remontowych prowadzonych na elementach sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdańska”

zostały umieszczone na Platformie eZamawiajacy:

https://gdanskiewody.ezamawiajacy.pl/app/GDANSKIEWODY/demand/notice/public/119564/details