logos 1280x121

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynków objętych opieką konserwatorską przy ul. Lastadia 2 oraz ul. Lastadia 41 (dawnej Bursy Gdańskiej oraz Gimnazjum Miejskiego). Prace jakie zostaną wykonane w ramach projektu to m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na bardziej efektywną, montaż instalacji ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Likwidacji ulegną także poprzednie nieefektywne źródła ciepła, na rzecz nowego węzła cieplnego. Dzięki automatycznie sterowanemu systemowi zarządzania energią i monitoringiem w bardziej ekonomiczny sposób zostanie wykorzystana energia elektryczna. Modernizacji ulegnie także system wentylacji, w którym zamontowane zostaną nawietrzniki higrosterowalne. Działania te, są wykonaniem rekomendacji przeprowadzonego wcześniej audytu energetycznego i mają na celu poprawę efektywności energetycznej obu obiektów. Wdrożenie projektu spowoduje zmniejszenie zużycia energii cieplej i elektrycznej, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej to także spadek emisji gazów cieplarnianych (według szacunków ok. 545,44 t CO2 rocznie) – co jest szczególnie ważne w dobie nieuchronnych i postępujących zmian klimatycznych.

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu: G3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym będących pod opieką konserwatora zabytków należących do Gdańskich Wód Sp. z o.o. (spółki Gminy Miasta Gdańska)
Beneficjent: Gdańskie Wody Sp. z o.o.
Partner: Nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Gdańskie Wody Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie:

Nr RPPM.10.01.01-22-0020/17-01 z dnia 26.07.2017 r.

Całkowita wartość Projektu: 18 857 291,74 zł     
Koszt kwalifikowalny: 18 188 566,72 zł     
Koszt niekwalifikowalny: 688 725,02 zł     
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 7 863 871,95 zł    
Poziom dofinansowania projektu: 43,24% wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: od 20.02.2017 do 30.09.2023
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 10. Energia
Działanie: 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Instytucja Pośrednicząca: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (działające jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)
Okres realizacji rzeczowej projektu:

09.2017 – rozpoczęcie robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę, w tym pierwszych prac rozbiórkowych
02.2018 – rozpoczęcie prac związanych z rozbiórką stolarki okiennej
04.2018 – rozpoczęcie prac związanych z siecią cieplną i rozbiórką konstrukcji dachu
05.2018 – rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wzmacnianiem strukturalnym murów i dociepleniami
06.2018 – rozpoczęcie prac murowych i elewacyjnych
07.2018 – rozpoczęcie prac przy konstrukcji dachu
12.2018 – rozpoczęcie montażu stolarki okiennej
05.2020 - zakończenie robót budowlanych. Odbiory końcowe.

Zakres projektu

Zakres prac został określony na podstawie analizy wielokryterialnej oraz analizy technologicznej. W ramach wybranego wariantu realizacji termomodernizacji zakłada się realizację następujących zadań w budynku przy ul. Lastadia 2:

 • Modernizacja systemu grzewczego.
 • Docieplenie ścian zewnętrznych.
 • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych.
 • Docieplenie podłóg w piwnicy.
 • Docieplenie stropodachów.
 • Modernizacja systemu zasilania i rozdziału energii elektrycznej.
 • Wymiana oświetlenia na energooszczędne.
 • Budowa systemu zarządzania energią.

Planowany zakres robót w budynku przy ul. Lastadia 41 obejmuje:

 • Docieplenie stropu zewnętrznego nad przejazdem.
 • Docieplenie ścian zewnętrznych.
 • Docieplenie stropu i dachów poddasza technicznego.
 • Docieplenie podłogi w piwnicy.
 • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych.
 • Docieplenie ścian i dachów poddasza użytkowego.
 • Modernizację systemu grzewczego.
 • Modernizację systemu zasilania i rozdziału energii elektrycznej.
 • Wymianę oświetlenia na energooszczędne.
 • Budowę systemu zarządzania energią w budynku.

____________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020