W dniu 18 sierpnia 2017 roku w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim (reprezentowanym przez  Pana Mieczysława Struka - Marszałka Województwa Pomorskiego, a Gminą Miasta Gdańska (reprezentowaną przez Pana Piotra Grzelaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska) została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu”

loag ue 1

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu: Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partner: Gmina Miasta Sopotu
Jednostka Realizująca Projekt: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Gdańskie Wody Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie:

nr RPPM.11.01.00-22-0019/16-00 z dnia 18.08.2017 r.
Aneks nr 1 z dnia 27.11.2018 r.

Całkowita wartość Projektu: 2 412 721,33 zł
Koszt kwalifikowalny: 2 410 224,82 zł
Koszt niekwalifikowalny: 2 496,51 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 1 687 157,38 zł
Poziom dofinansowania: 70,00 % wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: od 1.01.2014 r. do 30.11.2018 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 11. Środowisko
Działanie: 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Instytucja Pośrednicząca: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (działające jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)
Okres realizacji rzeczowej projektu: 01.06.2017 - 30.11.2018

Przedmiotem projektu jest zbudowanie nowoczesnego, jednolitego, w pełni cyfrowego systemu alarmowania wraz z systemem monitoringu środowiska, który umożliwi skuteczne powiadomienie o zagrożeniu jak największej liczby mieszkańców Gdańska i Sopotu. Dla kompleksowego rozwiązania problemów występujących w zakresie monitoringu środowiska i ostrzegania o zagrożeniach projekt realizowany będzie w partnerstwie. Liderem w projekcie będzie Gmina Miasta Gdańska a Partnerem Gmina Miasta Sopotu. W ramach projektu planowana jest budowa systemu informowania i alarmowania o zagrożeniach oraz zakup i montaż stacji pomiarowych służących do badania wielkości opadu i wysokości poziomu wody na zbiornikach i ciekach. Wdrożenie monitoringu stanu środowiska umożliwi skuteczną ocenę zagrożenia, a budowa systemu informowania i alarmowania pozwoli na informowanie mieszkańców o zagrożeniu poprzez komunikaty głosowe i zapewni pokrycie terenu, który obecnie nie jest objęty systemem informowania głosowego.

W ramach projektu zainstalowane zostaną syreny na terenie osiedli mieszkaniowych, ale też przy głównych ciągach komunikacyjnych.

W zakresie systemu monitoringu (stacji meteorologicznej sond pomiaru poziomów wody) na terenie Gdańska projekt obejmie:

1. Rozbudowę 19 stacji pomiarowych z deszczomierzami w lokalizacjach:

Przepompownia Rębiechowo, Jelitkowo/Żabianka, Potok Kołobrzeski/Ujście, Kokoszki, Zabornia, Łostowice, Potok Borkowski, Wyspa Sobieszewska, Kaczeńce, Chełm, Potok Kołobrzeski/Grunwaldzka, Trakt św. Wojciecha – Straż, ul. Jaśminowa, ul. Przełom, ul. Kartuska, ul. Górzysta, ul. Kościerska, ul. Jednorożca, ul. Reja,

2. Rozbudowę 55 stacji pomiarowych z sondą w lokalizacjach:
- 33 na zbiornikach: Orłowska II, Zb. Barniewice, Zb. Owczarnia, Zb. Klukowo, Zb. Rębiechowo III, Zb. Bytowska 4A, Zb. Nr 12, Zb. Nr 11, Zb. Nr 8, Zb. Nr 6, Zb. Nr 5, Zb. Nr 4, Zb. Nr 3, Zb. Nr 2, Zb. Nr 1, Zb. Budowlanych II, Zb. Jabłoniowa, Zb. Cedrowa, Zb. Łabędzia, Zb. Myśliwska, Zb. Zabornia, Zb. Mokra Fosa, Zb. Madalińskiego, Zb. Platynowa, Zb. Świętokrzyska, 1Zb. Świętokrzyska 2, Zb. Wielkopolska, Zb. Wieżycka, Zb. Warszawska, Zb. Przemyska, Zb. Jeleniogórska, Zb. Augustowska, Zb. Kolorowy,

- 22 na ciekach: Kanał Raduni/Św. Wojciech (nieistniejący mostek), Kanał Raduni/ul. Raduńska(wylot za potokiem Oruńskim), Kanał Raduni/ul. Podmiejska – Nakielska, Kanał Raduni/ul. Brzegi – Cienista, Kanał Raduni/Zaroślak – Stoczniowców, Potok Oliwski/IBW PAN, Potok Oliwski/ul. Nowickiego, Potok Strzyża/ul. Partyzantów, Potok Strzyża/ul. Aldony, Potok Oruński/ul. Bieszczadzka, Potok Oruński/park Oruński, Potok Św. Wojciech/za dopływem potoku Borkowskiego, Potok Kowalski/Darżlubska, Potok Kozacki przed zb. Świętokrzyska I, Potok Oruński przed zb. Świętokrzyska I, Kanał Raduni/wylot z potoku Maćkowego, Potok Siedlecki, Kolektor Kołobrzeski, Potok Jaśkowy/ul. Jaśkowa Dolina-Sobótki, Potok Rynarzewski/Kościerska-przepust, w Porcie Północnym i na ul. Tamka,

3. Zakup i instalację stacji meteo do obserwacji warunków meteorologicznych - ogródek ARMAAG/Hewelianum.

Dzięki realizacji projektu możliwa będzie bieżąca ocena sytuacji powodziowej oraz prognozowanie rozwoju zjawiska. Odczyty będą aktualne, zebrane w jednym czasie z terenu całego miasta, dostępne on line dla wszystkich zainteresowanych, dostarczane automatyczne bez konieczności zaangażowania pracowników jednostek utrzymaniowych i służb.

Miejskie Zespoły Zarządzania Kryzysowego, w których pracują przedstawiciele jednostek miejskich i służb ratowniczych, na podstawie danych wypracują rodzaj działań, konieczne siły i środki. Zabezpieczą z wyprzedzeniem potrzeby na wypadek narastania zagrożenia. Wzrośnie poziom interoperacyjności służb ratowniczych na obszarze wskazanych miast, lepsze planowanie i wykorzystanie posiadanych zasobów, nastąpi wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenie potencjału umożliwiające szybkie opanowanie zagrożeń.

Funkcjonowanie zintegrowanego systemu alarmowania oraz monitorowania środowiska, poprzez właściwe zarządzanie, spowoduje spadek ryzyka wystąpienia szkód dla środowiska naturalnego, przyczyni się również do znacznego zmniejszenia skutków katastrof naturalnych, jeśli do nich dojdzie. Projekt pozwoli na ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w związku z ryzykiem występowania np. powodzi i podtopień na wskazanym obszarze, zmniejszy się odsetek ofiar w związku z katastrofami naturalnymi. Dodatkowo nastąpi wzrost bezpieczeństwa mienia publicznego i prywatnego, w tym podmiotów stanowiących miejsca pracy i zamieszkania mieszkańców województwa.

Działania projektowe z pewnością przyczynią się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród przebywających i mieszkających w obrębie trójmiejskiej aglomeracji objętej projektem. Realizacja projektu ma wpływ również na atrakcyjność turystyczną, osiedleńczą i inwestycyjną obszaru gmin objętych projektem. Skuteczne i sprawnie zarządzane systemy powiadamiania i alarmowania dadzą poczucie bezpieczeństwa wypoczywającym w nadmorskich kurortach, umocnią potencjał gospodarczy regionu oraz dadzą możliwość uzyskania poczucia stabilizacji życiowej migrantom, którzy zdecydowali się osiedlić w Gdańsku lub w Sopocie.

Miasto Gdańsk jest odpowiedzialne za realizację następujących zadań w Projekcie:

 1. Rozbudowę stacji pomiarowych monitorujących poziom wody na zbiornikach retencyjnych i na ciekach otwartych – zakup i instalacja 55 sztuk,
 2. Rozbudowę stacji pomiarowych z deszczomierzami – zakup i instalacja 19 sztuk,
 3. Stacji meteo do obserwacji warunków meteorologicznych – zakup i instalacja 1 sztuka,
 4. Rozbudowę systemu alarmowania i ostrzegania o zakup i instalację 55 sztuk syren alarmowych z wyposażeniem,
 5. Rozbudowę istniejących syren elektroakustycznych do możliwości cyfrowego sterowania syrenami  - zakup i instalacja 15 sztuk, doposażenia modułów sterujących – 2 sztuki,
 6. Zakup oprogramowania umożliwiającego sterowanie syrenami – 3 sztuki,
 7. Konfigurację systemu.

Miasto Sopot jest odpowiedzialne za realizację następujących zadań w Projekcie:

 1. Rozbudowę stacji pomiarowych monitorujących poziom wody na zbiornikach retencyjnych – zakup 0 instalacja 3 sztuki,
 2. Stacji meteo do obserwacji warunków meteorologicznych – zakup i instalacja 4 sztuki,
 3. Rozbudowa centrali sterowania syrenami wraz z aktualizacją oprogramowania, która pozwoli na sterowanie syrenami analogowymi i cyfrowymi,
 4. Zakup i instalacja 3 syren alarmowych wraz z wyposażeniem i włączenie ich do systemu informowania, alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach Gminy Miasta Sopotu,
 5. Zakup i instalacja oprogramowania pozwalającego na sterowanie syrenami z wynośnego punktu kierowania,
 6. Konfigurację systemu.

Podział kosztów między partnerami przedstawia się następująco:

  Gmina Miasta Gdańska Partner - Gmina Miasta Sopotu
Wartość całkowita projektu: 2 169 849,93 zł 242 871,40 zł
Koszt kwalifikowalny: 2 167 353,42 zł 242 871,40 zł
Koszt niekwalifikowalny: 2 496,51 zł 0,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 1 517 147,40 zł 170 009,98 zł

Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego projektu została zakończona.

____________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020