Potok to ciek wody o dość wartkim nurcie, płynący w terenie o znacznych różnicach wysokości.  Jest naturalnym odbiornikiem wód powierzchniowych i gruntowych spływających ze zlewni oraz (dodatkowo) wód opadowych gromadzonych przez miejski system sieci kanalizacji deszczowej.

Rowem nazywamy sztuczne koryto prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu. W porównaniu do cieku naturalnego, nie ma on źródeł i nie musi mieć ujścia.

Wyróżniamy 2 rodzaje rowów:

  • Rów szczelny odprowadza wodę opadową z dróg i terenów miejskich. Nie ma kontaktu ze środowiskiem tzn. nie odwadnia ani nie nawadnia przyległego terenu oraz nie kształtuje zasobów wodnych – z tego powodu nie jest zaliczany do urządzeń wodnych w świetle prawa wodnego.
  • Rów ziemny nie tylko prowadzi wodę swoim korytem – wpływa też na poziom wód gruntowych. Jest więc urządzeniem wodnym, którego wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.