Adaptacja do zmian klimatu to nie tylko nowe inwestycje, ale też przystosowanie do dynamicznych warunków już istniejącej infrastruktury. Przykładem najnowszych tego typu działań w Gdańsku jest niecka retencyjna stworzona przy al. Płażyńskiego, która zagospodaruje wodę spływającą z jezdni ul. Czarny Dwór.

SEKRET TKWI W KRAWĘŻNIKACH

Dzięki odpowiednio obniżonym i wyprofilowanym krawężnikom w pasie rozdziału przy skrzyżowaniu al. Macieja Płażyńskiego i ul. Czarny Dwór na teren zieleni może trafić jednorazowo ok. 10 m3 wody spływającej z asfaltu. Wytypowana lokalizacja wynika głównie z korzystnego układu terenu zielonego poniżej jezdni i bezpośredniego sąsiedztwa ulicznych wpustów drogowych. Obiekt powstał przy współpracy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni i Gdańskich Wód. Podobny obiekt powstał też przy ul. Sołeckiej. Jednorazowo, przy każdym opadzie może się tam zmieścić około 60 m3 wody, która nie spłynie na ul. Kartuską.

MIASTO W DESZCZU

Ze względu na położenie geograficzne i zróżnicowanie terenu (przypominające miasta górskie) Gdańsk jest zagrożony występowaniem różnego rodzaju powodzi. Największe ryzyko spowodowane jest jednak intensywnymi opadami deszczu. Szczególnie gwałtowne są powodzie wywołane deszczami nawalnymi, które występują podczas tzw. „oberwania chmury”. Mają krótkotrwały, ale gwałtowny przebieg. Co więcej, Gdańsk cechuje się bardzo silną zmiennością przestrzenną opadu – jedną z największych w Polsce. Niemal w każdej zlewni gdańskich potoków ten sam epizod opadowy potrafi przebiegać zupełnie inaczej.

MAŁA RETENCJA W WIELKIM MIEŚCIE

Po 2001 r. Gdańsk zaczął intensywnie inwestować w ochronę przeciwpowodziową.
W ciągu 20 lat zdolność magazynowania wody zwiększyła się ponad 5-krotnie. Powstało niemal 30 nowych zbiorników retencyjnych, 17 ogrodów deszczowych i 4 niecki terenowe. Obiekty małej retencji (ogrody, parki, niecki) naśladują naturę w gromadzeniu, oczyszczaniu i opóźnianiu spływu deszczówki. Są ważnym elementem miejskiej strategii kompleksowego zarządzania wodą opadową. 5 głównych kierunków retencji w Gdańsku to retencja zbiornikowa, terenowa, uliczna, przydomowa i zieleń miejska. Tworzą błękitno-zieloną infrastrukturę miasta, wspierającą adaptację do zmian klimatu – tak jak 5 idealnie pasujących do siebie palców dłoni tworzy nieprzepuszczalną strukturę.