Projektując zmianę sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na działce inwestycyjnej znajdującej się na terenie Gdańska w celu uzyskania uzgodnienia technicznego od spółki Gdańskie Wody należy:

 1. wystąpić o warunki techniczne,
  Wniosek o wydanie warunków technicznych
 2. uwzględnić  w dokumentacji projektowej zapisy warunków technicznych oraz wytycznych dodatkowych zależnie od rodzaju inwestycji,
  Karta bilansu wód nieruchomości z przyłączem
  Karta bilansu wód nieruchomości bez przyłącza
  Lista weryfikacyjna zagospodarowania wód
 3. wystąpić o uzgodnienie dokumentacji projektowej.
  Wniosek uzgodnienia dokumentacji

Jakie główne założenia kształtują wymagania Gdańskich Wód w zakresie zagospodarowania wód opadowych

 • W ostatnich latach w Gdańsku odczuwalne są zmiany klimatu i ich skutki – szczegółowa analiza zmian klimatu na przestrzeni ostatnich dekad została zawarta w Miejskim Planie Adaptacji Gdańska do zmian Klimatu MPA uchwalonego przez Radę Miasta Gdańsk w sierpniu 2019 r. (źródło: https://www.gdansk.pl/download/2018-11/117491.pdf). Najważniejsze trendy dotyczące opadów atmosferycznych pokazują wzrost okresów suszy, wzrost liczby epizodów opadowych o charakterze nawalnym oraz stabilne utrzymanie średniego poziomu opadów w roku.
 • Procesy hydrologiczne wynikające z wystąpienia opadu atmosferycznego mają niepowtarzalny przebieg w zlewni. W ogólnym przypadku opad atmosferyczny jest źródłem procesów transpiracji roślin, parowania, zwiększenia uwilgotnienia powierzchni, infiltracji, retencji powierzchniowej oraz odpływu. Udział wymienionych procesów jest różny w zależności od charakterystyki czasowo-przestrzennej poszczególnych epizodów opadowych.
 • Należy przestrzegać uwarunkowań prawnych zagospodarowywania wód opadowych zapisanych m.in. w obowiązujących ustawach Prawo wodne, Prawo budowlane, Ustawie o drogach publicznych i innych związanych z zagospodarowywaniem wód opadowych, wraz z towarzyszącymi im rozporządzeniami, oraz mieć na względzie powiązane normy.
 • Należy minimalizować usługi wodne skutkujące opłatami za te usługi– istotne źródło obciążenia budżetu gminy miasta Gdańsk, w tym mieszkańców.
 • Należy w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejące obniżenia i zagłębienia terenu jako naturalne obiekty retencji wód opadowych i roztopowych.
 • Zagospodarowywanie wody opadowej z punktu widzenia adaptacji miasta do zmian klimatu opiera się o system wykorzystania wód opadowych w zieleni miejskiej tzw. Zielonej Infrastruktury, a rozumie się ją jako sumę systemu przyrodniczego miasta, obiektów wodnych oraz infrastruktury szarej uzupełnionej o zieleń.

Zielono-niebieska infrastruktura.

Z uwagi na konieczność adaptacji miasta do zmian klimatu (częstsze powodzie i susze) wymagamy i zalecamy różne elementy składające się na system powierzchniowej retencji miejskiej tzw. SPRIM.  Jest to zgodne z Miejskim Planem Adaptacji Gdańska do zmian Klimatu MPA uchwalonego przez Radę Miasta Gdańsk w sierpniu 2019 r. (źródło: https://www.gdansk.pl/download/2018-11/117491.pdf).

Na SPRIM składa się:

 • retencja uliczna – odwodnienie dróg nie tylko poprzez wpusty uliczne ale również gdzie to możliwe poprzez niecki, ogrody deszczowe lub muldy w terenie zielonym z przelewem nadmiarowym do kanalizacji podziemnej.
 • zieleń miejska - np. parki, skwery, łąki ;
 • retencja przydomowa – np. zbilansowanie spływu z nawierzchni uszczelnionych z terenów jednorodzinnych i osiedli w odniesieniu do pierwotnego terenu w formie naturalnej i zagospodarowane np. w nieckach terenowych, ogrodach deszczowych lub dachach zielonych z roślinnością intensywną lub ekstensywną;
 • retencja terenowa - suche zbiorniki retencyjne lub parki retencyjne, naturalne mokradła oraz dostosowane do zagospodarowania terenu obniżone tereny zielone z przygotowaniem do okresowych podtopień jak ogrody deszczowe, płytkie muldy i niecki trawiaste
 • retencja zbiornikowa – duże zbiorniki retencyjne głównie jako budowle hydrotechniczne pomiędzy osiedlami i dzielnicami jako ostatnia linia obrony przed powodziami.

Otwarty i zamknięty system kanalizacji deszczowej.

Zagospodarowanie wody opadowej w systemie miejskim opiera się na:

 • otwartym systemie kanalizacji deszczowej z ciągłym transportem wody zgodnie ze spadkiem dna, np. rowy wzdłuż dróg i kanały między dzielnicami;
 • otwartym systemie kanalizacji deszczowej, tak zwanej małej retencji, bez transportu wody poza przelewami nadmiarowymi (dno bez spadku, małe głębokości rzędu 20-50cm);
 • zamkniętej sieci kanalizacji deszczowej z towarzyszącymi obiektami kanalizacji deszczowej (np. wpusty, rurociągi, studzienki, zbiorniki wyrównujące przepływ);
 • śródlądowych wód płynących;
 • zbiorników retencyjnych, budowli powodziowych.

W zakresie projektowania kanalizacji deszczowej należy dążyć do zagospodarowywania wody opadowej w pierwszej kolejności w terenie zieleni w otwartych systemach kanalizacji deszczowej z zapewnieniem odbioru nadmiaru wód w zamkniętym systemie.

Zbiorniki retencyjne (będące budowlami hydrotechnicznymi) to zarówno preferowane zbiorniki półsuche (mokre z częścią suchą) oraz suche, jak i zbiorniki mokre. Zbiorniki mokre oraz półsuche należy projektować tak, aby stanowiły wielofunkcyjny obszar retencyjny o dodatkowych funkcjach np. przyrodniczych, rekreacyjnych, dydaktycznych. Zbiorniki suche, wypełniane wodą tylko w czasie intensywnych opadów, powinny w jak najmniejszym stopniu ingerować w naturalne otoczenie.

Wytyczne szczegółowe do projektowania

Warunki techniczne

 • należy wypełnić wniosek : Wniosek o wydanie warunków technicznych
 • załącznik graficzny powinien umożliwić zlokalizowanie zakresu opisanego we wniosku z ewentualnym oznaczeniem kluczowych założeń koncepcji projektowej
 • wniosek z załącznikiem należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny spółki lub podpisany zeskanować i wraz z załącznikami w wersji PDF wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Istnieją przypadki, że przebiegająca w pobliżu sieć kd nie należy do miasta – taka sieć nie zostanie wskazana w warunkach technicznych jako odbiornik docelowy.

Uwzględnienie warunków technicznych oraz wytycznych dodatkowych

 • Zapisane wymagania w wydanych Warunkach Technicznych są nadrzędne w przypadku rozbieżności do innych wytycznych podanych na tej stronie.
 • Preferujemy otwarty system kanalizacji deszczowej urządzenia (takie jak korytka odwadniające, rynsztoki, ścieki skarpowe, rynny, rowy, systemy odwodnień i profili dróg, chodników oraz innych powierzchni utwardzonych), które nie kształtują zasobów wodnych, a mogą skierować wodę do zasilania zieleni i/lub do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej (wpusty, rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami).
 • Zagospodarowanie wody opadowej w obrębie budynku, zespołu budynków, parkingu, dróg wewnętrznych, osiedla z podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej: należy przewidzieć objętość obiektów retencyjnych odpowiadającą sumie opadu 30 mm (co odpowiada opadowi o czasie trwania 45 min i prawdopodobieństwie wystąpienia 10% - czas powtarzania c=10 lat), który spada na powierzchnie uszczelnione
 • Zagospodarowanie wody opadowej w obrębie budynku, zespołu budynków, parkingu, dróg wewnętrznych, osiedla niepodłączonej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej: należy przewidzieć objętość obiektów retencyjnych odpowiadającą sumie opadu 60 mm (co odpowiada opadowi o czasie trwania 16 godz. i prawdopodobieństwie wystąpienia 10% - czas powtarzania c=10 lat), który spada na powierzchnie uszczelnione
 • Zastosowanie szczelnych zbiorników podziemnych do zagospodarowania wody, które są obarczone największym ryzykiem niekontrolowanych wylań wody deszczowej i roztopowej (zwłaszcza w przypadku braku przelewu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej): należy przewidzieć wymiary uwzględniające współczynnik bezpieczeństwa 2 (tj. objętość wynikająca z 30 lub 60mm pomnożona dwukrotnie) oraz wyposażenie w system ostrzegania przed przepełnieniem.
 • W retencji przydomowej zagospodarowana powinna zostać woda opadowa o częstości pojawiania się raz na co najmniej 10 lat (co najmniej 30 lat w przypadku zamieszkałych kondygnacji podziemnych) – zalecenia normy EN-752:2017;
 • Należy wziąć pod uwagę, że zgoda wodnoprawna nie powinna być wymagana dla obiektów małej retencji jak mulda, czy niecka ogrodu deszczowego gdy pod spodem znajdują się grunty nieprzepuszczalne i słabo przepuszczalne, a główny proces hydrologiczny to ewapotranspiracja lub transpiracja.
 • Należy wziąć pod uwagę, że zgoda wodnoprawna może być wymagana gdy obiekty małej retencji zostaną zakwalifikowane jako urządzenie wodne i gdy kształtują zasoby wodne.
 • Retencja przydomowa (wg SPRIM) jest przed nas weryfikowana w rozróżnieniu na budynki jednorodzinne (weryfikacja uproszczona) oraz budynki wielorodzinne / osiedla / obiekty przemysłowe (weryfikacja szczegółowa).
 • Retencja zbiornikowa (wg SPRIM) to głównie budowle hydrotechniczne klasy IV. Zagospodarowana powinna zostać woda opadowa o częstości pojawiania się raz na co najmniej 100 lat – wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz. U. z r. 2007 nr 86 poz. 579.
 • Retencja uliczna (wg SPRIM) to analogia do wytycznych retencji przydomowej z uwzględnieniem ograniczeń związanych z projektowaniem dróg poza terenami prywatnymi i zakresem linii planistycznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Charakterystyki opadowe będące podstawą oszacowań hydrologicznych w projektowaniu elementów systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie gminy miasta Gdańsk należy przyjmować zgodnie z wytycznymi hydrologicznymi (należy zapoznać się z: Obliczenia hydrologiczne ).
 • zagospodarowanie wody opadowej w zakresie przepustowości sieci kanalizacji deszczowej, należy sprawdzić czy spełnione są wytyczne (należy zapoznać się z: Wytyczne dla k.d. );
 • dodatkowe informacje dotyczące obiektów retencyjnych zawarte są w: Wytyczne do projektowania zbiorników retencyjnych , Otwarta sieć k.d oraz Ogród deszczowy w 5 krokach ;
 • weryfikacja dot. czytelności i zgodności z Warunkami Technicznymi założeń projektowych obiektów małej retencji miejskiej odbywa się na podstawie listy weryfikacyjnej (wypełnia pracownik spółki Gdańskie Wody, w przypadku uwag – lista odsyłana do wnioskodawcy z prośbą o korektę konkretnego zakresu).
 • do dokumentacji projektowej należy dołączyć wypełniony formularz: bilans wymaganej objętości retencyjnej nieruchomości podłączonej lub niepodłączonej do miejskiego systemu ( Karta bilansu wód nieruchomości z przyłączem , Karta bilansu wód nieruchomości bez przyłącza ). Jeżeli obliczenia załączone w projekcie przedstawiają szczegółowe powierzchnie całej działki, współczynniki spływu wszystkich nawierzchni i zestawiają odpowiednik nawierzchni uszczelnionych do wymaganej objętości zagospodarowania wody w nieruchomości (m2 x 0,03m lub 0,06m), wówczas w bilansie można wypełnić tylko podsumowane objętości wymagane i zaprojektowane.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej

3a) budynek jednorodzinny podłączony lub niepodłączony do sieci miejskiej

Jakie dokumenty należy złożyć:

 • wypełniony i podpisany Wniosek uzgodnienia dokumentacji
 • obliczenia tj. bilans wymaganej objętości retencyjnej nieruchomości podłączonej lub niepodłączonej do miejskiego systemu ( Karta bilansu wód nieruchomości z przyłączem , Karta bilansu wód nieruchomości bez przyłącza )
 • dokumentację projektową a w niej:
  • załączyć Warunki Techniczne – w przypadku kiedy inwestor chciałby przyłączyć się do sieci miejskiej, powinien wystąpić wcześniej o warunki techniczne ( Wniosek o wydanie warunków technicznych ). Dla terenów bezodpływowych Warunki Techniczne nie są niezbędne w przypadku uwzględnienia wytycznych dot. wysokości opadu do zagospodarowania.
  • plan zagospodarowania terenu PZT zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego + podstawowe elementy retencji terenowej ( np. lokalizacja ogrodu  deszczowego, niecki,  zbiornika i charakterystyczne rzędne) umożliwiający ocenę kierunków naturalnych i projektowanych spływów wód z powierzchni utwardzonych do obiektów retencyjnych
  • dobór przyłącza wskazujący dopuszczony zrzut do odbiornika (do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej);
  • przekroje obiektów małej retencji zlokalizowanych w miejscach mogących mieć wpływ na nieruchomości przyległe.
 • podpisany wniosek i 2 egz. dokumentacji projektowej należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny spółki lub podpisany zeskanować i wraz z załącznikami w wersji PDF wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • UWAGA!
  W przypadku złożenia wniosku z dokumentacją w wersji PDF po weryfikacji i informacji o braku uwag lub przesłaniu uzupełnień do uwag należy dostarczyć wydrukowany egzemplarz do opieczętowania.

Uzgodnienie:

 • Opieczętowany PZT. Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w archiwum Gdańskich Wód; drugi do odbioru po dokonaniu opłaty.
 • UWAGA!
  Za przyjęte rozwiązania projektowe odpowiada inwestor. Każda zmiana zagospodarowania terenu skutkująca zmianą objętości obiektów retencyjnych jest zmianą istotną.
 • UWAGA!
  W przypadku otrzymania uwag do dokumentacja należy odpowiedzieć na nie w ciągu 30 dni, w przeciwnym przypadku wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

3b) budynek wielorodzinny / zespół budynków / obiekt przemysłowy

Jakie dokumenty należy złożyć

 • wypełniony i podpisany Wniosek uzgodnienia dokumentacji
 • obliczenia tj. bilans wymaganej objętości retencyjnej nieruchomości podłączonej lub niepodłączonej do miejskiego systemu ( Karta bilansu wód nieruchomości z przyłączem , Karta bilansu wód nieruchomości bez przyłącza ). Jeżeli obliczenia załączone są w projekcie przedstawiają szczegółowe powierzchnie całej działki, współczynniki spływu wszystkich nawierzchni i zestawiają odpowiednik nawierzchni uszczelnionych do wymaganej objętości zagospodarowania wody w nieruchomości (m2 x 0,03m lub 0,06m), wówczas w bilansie można wypełnić tylko podsumowane objętości wymagane i zaprojektowane.
 • dokumentację projektową a w niej:
  • Wydane Warunki Techniczne (WT).
  • Projekt instalacyjny z włączeniem do sieci kanalizacji deszczowej lub cieku zawierający:
   • opis działania systemu spełniający wytyczne dla miejskiego standardu sieci kanalizacji deszczowej i wylotów do cieku ( Wytyczne dla k.d. )
   • analizę mikrozlewni dla zakresu opracowania
   • obliczenia hydrologiczne
   • dobór przyłącza wykazujący dopuszczony zrzut do odbiornika
  • plan zagospodarowania terenu (PZT) zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz opis, obliczenia i rysunki umożliwiające ocenę kierunków naturalnych i projektowanych spływów wód z powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych do obiektów retencyjnych oraz (jeśli dotyczy) przyłącza do sieci miejskiej.
 • podpisany wniosek i 2 egz. dokumentacji projektowej należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny spółki lub podpisany zeskanować i wraz z załącznikami w wersji PDF wysłać na adres email sekretariatu wg informacji na podstronie kontaktu

Szczegółowa zawartość PZT, którą weryfikujemy zgodnie z WT i obliczeniami:

 • lokalizację obiektów małej retencji z opisem objętości retencyjnej;
 • kształt obiektów małej retencji;
 • rzędne terenu projektowanego w charakterystycznych miejscach mikrozlewni oraz wzdłuż granicy PZT umożliwiający ocenę kierunków naturalnych i wymuszonych przepływów wód umożliwiające ocenę przyjętych założeń;
 • rzeczywisty rzut koron drzew istniejących w pobliżu projektowanych obiektów małej retencji mogących wpływać na kształtowanie terenu;
 • podział całego PZT na mikrozlewnie tzn. niezależne obszary spływu powierzchniowego do obiektów małej retencji z opisem pola powierzchni w zależności dla różnego uszczelnienia oraz legendę w zakresie zagospodarowania wód;
 • bilansu ilości wód do zagospodarowania w małej retencji z wyróżnieniem charakterystycznych danych mikrozlewni oraz obiektów retencji, w których zagospodarowana będzie woda;
 • przelewy nadmiarowe z opisem rzędnej działania przelewu ;
 • przekroje charakterystyczne zastosowanych rodzajów obiektów małej retencji ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zlokalizowanych przy granicy nieruchomosci;
 • opis działania zaprojektowanego systemu zagospodarowania wód oraz (jeśli dotyczy) przyłącza do sieci miejskiej.
 • UWAGA!
  Dopuszczamy złożenie dwóch plansz zbiorczych (PZT zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz dla poprawienia czytelności PZW tj. Projekt Zagospodarowania Wód). W takim przypadku na PZT powinna się pojawić informacja o przyłączu, ogólnej zaprojektowanej objętości retencyjnej obiektów rozproszonych oraz zapis odniesienia do szczegółów zawartych na rysunku PZW.


Uzgodnienie:

 • Opieczętowany PZT, uzgodnienie osobnym pismem. Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w archiwum Gdańskich Wód; drugi do odbioru po dokonaniu opłaty.
 • UWAGA!
  Za przyjęte rozwiązania projektowe odpowiada inwestor. Każda zmiana zagospodarowania terenu skutkująca zmianą objętości obiektów retencyjnych jest zmianą istotną.
 • UWAGA!
  W przypadku otrzymania uwag do dokumentacja należy odpowiedzieć na nie w ciągu 30 dni, w przeciwnym przypadku wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.