W celu uzyskania od spółki Gdańskie Wody uzgodnienia technicznego dla projektu zmiany sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na działce inwestycyjnej w Gdańsku należy:

 1. WYSTĄPIĆ O WARUNKI TECHNICZNE
  Nie są one wymagane w przypadku realizacji zabudowy jednorodzinnej (o powierzchni  pojedynczej działki do 1000 m 2, gdy powierzchnia biologicznie czynna stanowi min. 30% całości) bez przyłącza – pod warunkiem uwzględnienia wytycznych dot. wysokości opadu do zagospodarowania w obrębie własnej działki.
  Wniosek o wydanie warunków technicznych
 2. WYSTĄPIĆ O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
  Wniosek uzgodnienia dokumentacji

  W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NALEŻY UWZGLĘDNIĆ:
  - zapisy warunków technicznych
  - dodatkowe wytyczne, zależnie od rodzaju inwestycji
  Karta bilansu wód nieruchomości z przyłączem
  Karta bilansu wód nieruchomości bez przyłącza
  Lista weryfikacyjna zagospodarowania wód

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA WYMAGAŃ GDAŃSKICH WÓD W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH

W ostatnich latach w Gdańsku odczuwalne są zmiany klimatu i ich skutki – szczegółowa analiza zmian klimatu na przestrzeni ostatnich dekad została zawarta w Miejskim Planie Adaptacji Gdańska do zmian Klimatu MPA uchwalonego przez Radę Miasta Gdańsk w sierpniu 2019 r. (źródło: https://www.gdansk.pl/download/2018-11/117491.pdf). Najważniejsze trendy dotyczące opadów atmosferycznych pokazują wzrost okresów suszy, wzrost liczby epizodów opadowych o charakterze nawalnym oraz stabilne utrzymanie średniego poziomu opadów w roku.

Procesy hydrologiczne wynikające z wystąpienia opadu atmosferycznego mają w zlewni niepowtarzalny przebieg. W ogólnym przypadku opad atmosferyczny jest źródłem procesów transpiracji roślin, parowania, zwiększenia uwilgotnienia powierzchni, infiltracji, retencji powierzchniowej oraz odpływu. Udział wymienionych procesów jest jednak różny w zależności od charakterystyki czasowo-przestrzennej poszczególnych epizodów opadowych. Podstawową zasadą powinno być takie planowanie inwestycji, aby w jak najmniejszym stopniu zmienić naturalne procesy obiegu wody w przyrodzie.

Zagospodarowywanie wody opadowej z punktu widzenia adaptacji miasta do zmian klimatu opiera się o system wykorzystania wód opadowych w zieleni miejskiej - tzw. Zieloną Infrastrukturę, którą rozumie się jako sumę systemu przyrodniczego miasta, obiektów wodnych oraz infrastruktury szarej uzupełnionej o zieleń.

NALEŻY:

 • przestrzegać uwarunkowań prawnych zagospodarowywania wód opadowych zapisanych w obowiązujących ustawach (Prawo wodne, Prawo budowlane, Ustawa o drogach publicznych) i innych związanych z zagospodarowywaniem wód opadowych (wraz z towarzyszącymi im rozporządzeniami) oraz mieć na względzie powiązane normy
 • minimalizować usługi wodne skutkujące opłatami – to istotne źródło obciążenia budżetu gminy miasta Gdańsk i mieszkańców
 • w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejące obniżenia i zagłębienia terenu jako naturalne obiekty retencji wód opadowych i roztopowych

ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURA

Z uwagi na konieczność adaptacji miasta do zmian klimatu (częstsze powodzie i susze) wymagamy różnych elementów składających się na system powierzchniowej retencji miejskiej tzw. SPRIM. Jest to zgodne z Miejskim Planem Adaptacji Gdańska do zmian Klimatu MPA uchwalonego przez Radę Miasta Gdańsk w sierpniu 2019 r. (źródło: https://www.gdansk.pl/download/2018-11/117491.pdf).

Na SPRIM składa się:

 • retencja uliczna – odwodnienie dróg nie tylko poprzez wpusty uliczne, ale również (gdzie to możliwe) poprzez niecki, ogrody deszczowe lub muldy w terenie zielonym z przelewem nadmiarowym do kanalizacji podziemnej
 • zieleń miejska - np. parki, skwery, łąki ;
 • retencja przydomowa – np. zbilansowanie spływu z nawierzchni uszczelnionych terenów zabudowy jednorodzinnej i osiedli w odniesieniu do pierwotnego terenu w formie naturalnej i zagospodarowane np. w nieckach terenowych, ogrodach deszczowych lub dachach zielonych z roślinnością intensywną lub ekstensywną
 • retencja terenowa - suche zbiorniki lub parki retencyjne, naturalne mokradła oraz dostosowane do zagospodarowania terenu obniżone tereny zielone z przygotowaniem do okresowych podtopień jak ogrody deszczowe, płytkie muldy i niecki trawiaste
 • retencja zbiornikowa – duże zbiorniki retencyjne, głównie jako budowle hydrotechniczne pomiędzy osiedlami i dzielnicami - ostatnia linia obrony przed powodziami

OTWARTY I ZAMKNIĘTY SYSTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zagospodarowanie wody opadowej w systemie miejskim obejmuje:

 • OTWARTY SYSTEM ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH opierający się na śródlądowych wodach płynących i urządzeniach wodnych pełniących rolę publicznej infrastruktury regulacji stosunków wodnych (np. rowy, kanały, potoki, zbiorniki retencyjne na śródlądowych wodach płynących i rowach). Cechą charakterystyczną jest ciągły ustabilizowany transport wody zgodnie ze spadkami terenu.
 • OTWARTY SYSTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ - małą retencja, rozumiana jako obiekty retencyjne, które nie kształtują zasobów wodnych, a mogą kierować wodę do zasilania zieleni i /lub do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej.
 • ZAMKNIĘTĄ SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ z towarzyszącymi obiektami (np. wpusty, rurociągi, studzienki, zbiorniki wyrównujące przepływ).

W zakresie projektowania kanalizacji deszczowej należy dążyć do zagospodarowywania wody opadowej w pierwszej kolejności w terenie zieleni w otwartych systemach kanalizacji deszczowej z zapewnieniem odbioru nadmiaru wód w zamkniętym systemie.

Zbiorniki retencyjne (będące budowlami hydrotechnicznymi) to zarówno preferowane zbiorniki półsuche (mokre z częścią suchą) oraz suche, jak i zbiorniki mokre. Zbiorniki mokre oraz półsuche należy projektować tak, aby stanowiły wielofunkcyjny obszar retencyjny o dodatkowych funkcjach np. przyrodniczych, rekreacyjnych, dydaktycznych. Zbiorniki suche, wypełniane wodą tylko w czasie intensywnych opadów, powinny w jak najmniejszym stopniu ingerować w naturalne otoczenie.

Wytyczne szczegółowe do projektowania

Warunki techniczne

 • należy wypełnić wniosek : Wniosek o wydanie warunków technicznych
 • załącznik graficzny powinien umożliwić zlokalizowanie zakresu opisanego we wniosku z ewentualnym oznaczeniem kluczowych założeń koncepcji projektowej
 • wniosek (w wersji PDF) z załącznikiem należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną.
 • Istnieją przypadki, w których przebiegająca w pobliżu sieć kanalizacji deszczowej nie należy do miasta – taka sieć nie zostanie wskazana w warunkach technicznych jako odbiornik docelowy.

Uwzględnienie warunków technicznych oraz wytycznych dodatkowych

 • Zapisane wymagania w wydanych Warunkach Technicznych są nadrzędne w przypadku rozbieżności z innymi wytycznymi podanymi na tej stronie.
 • Preferujemy otwarty system kanalizacji deszczowej – urządzenia (takie jak korytka odwadniające, rynsztoki, ścieki skarpowe, rynny, rowy, systemy odwodnień i profili dróg, chodników oraz innych powierzchni utwardzonych), które nie kształtują zasobów wodnych, a mogą skierować wodę do zasilania zieleni i/lub do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej (wpustów, rurociągów oraz zamkniętych kanałów ściekowych wraz ze studzienkami).

ZAGOSPODAROWANIE WODY OPADOWEJ W OBRĘBIE BUDYNKU, ZESPOŁU BUDYNKÓW, PARKINGU, DRÓG WEWNĘTRZNYCH, OSIEDLA Z PODŁĄCZENIEM DO SYSTEMU ODWADNIAJĄCEGO  

Należy przewidzieć objętość obiektów retencyjnych odpowiadającą sumie opadu 30 mm (co odpowiada opadowi o czasie trwania 45 min i prawdopodobieństwie wystąpienia 10% - czas powtarzania c=10 lat), który spada na powierzchnie uszczelnione.

ZAGOSPODAROWANIE WODY OPADOWEJ W OBRĘBIE BUDYNKU, ZESPOŁU BUDYNKÓW, PARKINGU, DRÓG WEWNĘTRZNYCH, OSIEDLA NIEPODŁĄCZONEJ DO SYSTEMU ODWADNIAJĄCEGO 

Należy przewidzieć objętość obiektów retencyjnych odpowiadającą sumie opadu 60 mm (co odpowiada opadowi o czasie trwania 16 godz. i prawdopodobieństwie wystąpienia 10% - czas powtarzania c=10 lat), który spada na powierzchnie uszczelnione

ZAGOSPODAROWANIE WODY OPADOWEJ W PRZEBUDOWYWANEJ DRODZE PUBLICZNEJ JAK I REALIZOWANYCH NOWYCH UKŁADACH DROGOWYCH

Należy dążyć do zagospodarowania 30 mm opadu w systemach zielonej retencji. Wszędzie, gdzie jest to możliwe bez szkody dla odwodnienia jezdni, należy skierować odpływ na teren zieleni z ujęciem przelewu nadmiarowego do kanalizacji deszczowej. W przypadku braku możliwości przelania nadmiaru wody do systemu zagospodarowania wód, poziom koniecznej retencji zostanie ustalony szczegółowo w wydanych Warunkach Technicznych.

ZASTOSOWANIE DO ZAGOSPODAROWANIA WODY SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW PODZIEMNYCH (które są obarczone największym ryzykiem niekontrolowanych wylań wody deszczowej i roztopowej - zwłaszcza w przypadku braku przelewu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej)

Zaleca się przewidzieć wymiary uwzględniające współczynnik bezpieczeństwa 2 oraz wyposażenie w system ostrzegania przed przepełnieniem.

RETENCJA PRZYDOMOWA
Zagospodarowana powinna zostać woda opadowa o częstości pojawiania się raz na co najmniej 10 lat (co najmniej 30 lat w przypadku zamieszkałych kondygnacji podziemnych) – zalecenia normy EN-752:2017;

Należy wziąć pod uwagę, że zgoda wodnoprawna nie powinna być wymagana dla obiektów małej retencji, takich jak mulda czy niecka ogrodu deszczowego, gdy nieckę tworzą utwory rodzime (bez warstw wspomagających infiltrację), a główny proces hydrologiczny to ewapotranspiracja lub transpiracja, wskazująca na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu jej powstania (gdy w skali nieruchomości w jak największym stopniu zachowane są naturalne procesy krążenia wody w przyrodzie).

Należy wziąć pod uwagę, że zgoda wodnoprawna może być wymagana, gdy obiekty małej retencji zostaną zakwalifikowane jako urządzeniea wodne i gdy kształtują zasoby wodne.

RETENCJA ZBIORNIKOWA (WG SPRIM)

To głównie budowle hydrotechniczne klasy IV. Zagospodarowana powinna zostać woda opadowa o częstości pojawiania się raz na co najmniej 100 lat – wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz. U. z r. 2007 nr 86 poz. 579.

Charakterystyki opadowe będące podstawą oszacowań hydrologicznych w projektowaniu elementów systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie gminy miasta Gdańsk należy przyjmować zgodnie z wytycznymi hydrologicznymi (należy zapoznać się z: Obliczenia hydrologiczne ).

W przypadku zagospodarowania wody opadowej należy sprawdzić, czy spełnione są wytyczne w zakresie przepustowości sieci kanalizacji deszczowej (należy zapoznać się z: Wytyczne dla k.d. );

Dodatkowe informacje dotyczące obiektów retencyjnych zawarte są w: Wytyczne do projektowania zbiorników retencyjnych , Otwarta sieć k.d oraz Ogród deszczowy w 5 krokach ;

Weryfikacja dot. czytelności i zgodności z Warunkami Technicznymi założeń projektowych obiektów małej retencji miejskiej odbywa się na podstawie listy weryfikacyjnej (wypełnia pracownik spółki Gdańskie Wody, w przypadku uwag – lista odsyłana jest do wnioskodawcy z prośbą o korektę konkretnego zakresu).

Do dokumentacji projektowej należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz: bilans wymaganej objętości retencyjnej nieruchomości podłączonej lub niepodłączonej do miejskiego systemu ( Karta bilansu wód nieruchomości z przyłączem , Karta bilansu wód nieruchomości bez przyłącza ). Jeżeli obliczenia załączone w projekcie przedstawiają szczegółowe powierzchnie całej działki oraz współczynniki spływu wszystkich nawierzchni i zestawiają odpowiednik nawierzchni uszczelnionych do wymaganej objętości zagospodarowania wody w nieruchomości (m2 x 0,03 m lub 0,06 m), wówczas w bilansie można wypełnić tylko podsumowane objętości wymaganych i zaprojektowanych.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej

1) Budynek jednorodzinny podłączony lub niepodłączony do systemu odwadniającego

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany Wniosek uzgodnienia dokumentacji
 • obliczenia tj. bilans wymaganej objętości retencyjnej nieruchomości podłączonej lub niepodłączonej do miejskiego systemu ( Karta bilansu wód nieruchomości z przyłączem , Karta bilansu wód nieruchomości bez przyłącza )
 • dokumentacja projektowa zawierająca:

  1. Warunki Techniczne - w przypadku, kiedy inwestor chciałby przyłączyć się do systemu odwadniającego powinien wystąpić o warunki techniczne odpowiednio wcześnie

  Nie są one niezbędne jedynie w przypadku realizacji zabudowy jednorodzinnej (o powierzchni  pojedynczej działki do 1000 m 2, gdy powierzchnia biologicznie czynna stanowi min. 30% całości) bez przyłącza - pod warunkiem uwzględnienia wytycznych dot. wysokości opadu do zagospodarowania w obrębie własnej działki.

  2. Projekt zagospodarowania terenu PZT zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2020 poz.1609) + podstawowe elementy retencji terenowej (np. lokalizacja ogrodu deszczowego, niecki, zbiornika i charakterystyczne rzędne), umożliwiający ocenę kierunków naturalnych i projektowanych spływów wód z powierzchni utwardzonych do obiektów retencyjnych.

  3. Dobór przyłącza wskazujący dopuszczony zrzut do odbiornika
  (do systemu odwadniającego).

  4. Przekroje obiektów małej retencji zlokalizowanych w miejscach mogących mieć wpływ na nieruchomości przyległe.

  Podpisany wniosek i 2 egz. dokumentacji projektowej należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny spółki lub zeskanować i wraz z załącznikami przesłać w wersji PDF na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • UWAGA!
  W przypadku złożenia wniosku z dokumentacją w wersji PDF po weryfikacji i informacji o braku uwag lub przesłaniu uzupełnień do uwag należy dostarczyć wydrukowany egzemplarz do opieczętowania.

 

Uzgodnienie:

      • Opieczętowany PZT. Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w archiwum Gdańskich Wód; drugi jest do odbioru po dokonaniu opłaty.

    • UWAGA! 
     Gdańskie Wody nie wymagają uzgodnienia branżowego dla zabudowy jednorodzinnej (do 1000m2, gdy powierzchnia biologicznie czynna stanowi min. 30% powierzchni działki) w przypadku, gdy zagospodarowanie wód opadowych ogranicza się wyłącznie do granic działki inwestora (bez przyłącza do systemu odwadniającego) w formie zieleni retenyjnej wykonanej w zagłębieniu terenu, do którego spływ wód odbywa się powierzchniowo lub rurami spustowymi i odwodnieniem liniowym poprzez naturalne ukształtowanie terenu lub do lokalnych posesyjnych zbiorników podziemnych. 
     O konieczności uzgodnienia projektu budowlanego ze względu na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w takich przypadkach ostatecznie decyduje organ architektoniczno-budowlany.
    • UWAGA!
     Za realizację przyjętych rozwiązań dotyczących zagospodarowania wód odpowiada inwestor. Każda zmiana zagospodarowania terenu skutkująca zmianą objętości obiektów retencyjnych jest traktowana przez Gdańskie Wody jako zmiana istotna.
    • UWAGA!
     W przypadku otrzymania uwag złożonej dokumentacji należy odnieść się do nich w ciągu 30 dni. W przeciwnym razie wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

2) Budynek wielorodzinny / zespół budynków / obiekt przemysłowy / parking

Wymagane dokumenty:

         • wypełniony i podpisany Wniosek uzgodnienia dokumentacji
         • obliczenia tj. podpisany bilans wymaganej objętości retencyjnej nieruchomości podłączonej lub niepodłączonej do systemu odwadniającego ( Karta bilansu wód nieruchomości z przyłączem , Karta bilansu wód nieruchomości bez przyłącza ). Jeżeli obliczenia załączone w projekcie przedstawiają szczegółowe powierzchnie całej działki oraz współczynniki spływu wszystkich nawierzchni i zestawiają odpowiednik nawierzchni uszczelnionych do wymaganej objętości zagospodarowania wody w nieruchomości (m2 x 0,03m lub 0,06m), wówczas w bilansie można wypełnić tylko podsumowane objętości wymaganej i zaprojektowanej.
         • dokumentacja projektowa zawierająca:
          • Wydane Warunki Techniczne (WT).
          • Projekt instalacyjny z włączeniem do sieci kanalizacji deszczowej lub cieku zawierający:
           • opis działania systemu spełniający wytyczne dla miejskiego standardu sieci kanalizacji deszczowej i wylotów do cieku ( Wytyczne dla k.d. )
           • analizę mikrozlewni dla zakresu opracowania
           • konstrukcję wylotu do cieku
           • obliczenia hydrologiczne
           • dobór przyłącza wykazujący dopuszczony zrzut do odbiornika
           • projekt zagospodarowania terenu (PZT) zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( DZ.U.2020 poz 1609) z wrysowanymi obiektami retencyjnymi z rzędnymi umożliwiającymi ocenę kierunków naturalnych i projektowanych spływów wód z powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych do obiektów retencyjnych oraz (jeśli dotyczy) przyłącza do sieci miejskiej.

            Podpisany wniosek i 2 egz. dokumentacji projektowej należy przesłać pocztą elektroniczną (wersja PDF)  na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjnie

Szczegółowa zawartość PZT, którą weryfikujemy zgodnie z WT i obliczeniami:

         • lokalizację obiektów małej retencji z opisem objętości retencyjnej;
         • kształt obiektów małej retencji;
         • rzędne terenu projektowanego w charakterystycznych miejscach mikrozlewni, umożliwiające ocenę kierunków naturalnych i wymuszonych przepływów wód ocenę przyjętych założeń;
         • rzeczywisty rzut koron drzew istniejących w pobliżu projektowanych obiektów małej retencji mogących wpływać na kształtowanie terenu;
         • podział całego PZT na mikrozlewnie tzn. niezależne obszary spływu powierzchniowego do obiektów małej retencji z opisem pola powierzchni w zależności dla różnego uszczelnienia oraz legendę w zakresie zagospodarowania wód;
         • bilansu ilości wód do zagospodarowania w małej retencji z wyróżnieniem charakterystycznych danych mikrozlewni oraz obiektów retencji, w których zagospodarowana będzie woda;
         • przelewy nadmiarowe z opisem rzędnej działania przelewu ;
         • przekroje charakterystyczne zastosowanych rodzajów obiektów małej retencji ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zlokalizowanych przy granicy nieruchomosci;
         • opis działania zaprojektowanego systemu zagospodarowania wód oraz (jeśli dotyczy) przyłącza do sieci miejskiej.
         • UWAGA!
          Dopuszczamy złożenie dwóch plansz zbiorczych (PZT zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz dla poprawienia czytelności PZW tj. Projekt Zagospodarowania Wód). W takim przypadku na PZT powinna się pojawić informacja o przyłączu, ogólnej zaprojektowanej objętości retencyjnej obiektów rozproszonych oraz zapis odniesienia do szczegółów zawartych na rysunku PZW.


Uzgodnienie:

     • Opieczętowany PZT i/lub uzgodnienie osobnym pismem. Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w archiwum Gdańskich Wód; drugi do odbioru po dokonaniu opłaty.
     • UWAGA!
      Za realizację przyjętych rozwiązań dotyczących zagospodarowania wód odpowiada inwestor. Każda zmiana zagospodarowania terenu skutkująca zmianą objętości obiektów retencyjnych jest traktowana przez Gdańskie Wody jako zmiana istotna.
     • UWAGA!
      W przypadku otrzymania uwag do dokumentacji należy  odnieść się do nich w ciągu 30 dni. W przeciwnym razie wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.